1. Jaj a pásztoroknak, akik elvesztik és szétszélesztik legelõm juhait - mondja az Úr.

2. Ezért ezt mondja az Úr, Izrael Istene a pásztoroknak, akik népemet vezetik: Szétszélesztettétek nyájamat, szétkergettétek, s nem törõdtetek vele. Nos, nekem majd lesz gondom rátok, mégpedig gonosz tetteitek szerint - mondja az Úr.

3. De nyájam maradékát magam gyûjtöm össze azokból az országokból, ahová elûztem õket; visszahozom õket legelõikre, ott gyarapodni fognak és megsokasodnak.

4. Pásztorokat rendelek föléjük, hogy gondjukat viseljék és legeltessék õket; nem félnek és nem remegnek többé, és egy sem vész el közülük - mondja az Úr.

5. Igen, jönnek napok - mondja az Úr -, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak. Királyként uralkodik majd, bölcsen kormányoz, s gondja lesz a jogra és az igazságra az országban.

6. Az õ napjaiban megszabadul Júda, és biztonságban él Izrael. Ez lesz a neve, amelyen szólítják: "Az Úr, a mi igazságunk."

7. Jönnek napok - mondja az Úr -, amikor nem azt mondják többé: "Amint igaz, hogy él az Úr, aki kihozta Izrael fiait Egyiptom földjérõl",

8. hanem: "Amint igaz, hogy él az Úr, aki visszavezette és hazahozta Izrael házának ivadékát észak földjérõl és azokból az országokból, ahová szétszórta õket." És a saját földjükön laknak majd.

9. A prófétákról: A szívem megszakad bensõmben, minden csontom remeg. Olyan vagyok, mint a részeg, mint a bortól mámoros ember, az Úr miatt és szent szavai miatt:

10. "Tele van az ország házasságtörõkkel. [Igen, az ilyenek miatt borult gyászba az ország és száradtak ki a puszta legelõi.] Gonoszságot mûvelni, arra gyorsak; és minden erejük a hamisságuk.

11. Igen, a próféta és a pap is istentelenné vált; még házamban is találkoztam gonoszságukkal - mondja az Úr.

12. Ezért síkos talajjá lesz az útjuk, elcsúsznak rajta a sötétben és elesnek. Mert rájuk hozom a veszedelmet, a büntetés esztendejét - mondja az Úr."

13. Szamaria prófétáiban istentelenséget láttam: Baal nevében prófétáltak, és félrevezették népemet, Izraelt.

14. Jeruzsálem prófétáiban utálatosságot láttam: házasságtörést, hazug életmódot. Még bátorítják is a gonoszokat, nehogy megtérjenek gonoszságaikból. Szodomához lettek hasonlóvá valamennyien, a lakói meg Gomorrához.

15. Ezért ezt mondja a Seregek Ura a prófétákról: Nézzétek, férgeket adok nekik eledelül, és mérgezett vizet italul. Mert Jeruzsálem prófétáitól árad szét minden istentelenség az országban.

16. Ezt mondja a Seregek Ura: Ne hallgassatok arra, amit ezek a próféták mondanak nektek, mert félrevezetnek benneteket. A maguk kitalálta látomást hirdetik, nem az Úr ajkáról valót.

17. Akik elvetik az Úr szavát, azoknak ezt mondják: "Békétek lesz." És azoknak, akik szívük gonoszsága szerint járnak: "Semmi baj nem érhet titeket."

18. [De ki vett részt az Úr tanácsában? Ki látta õt és ki hallotta szavát? Ki figyelt oda szavára, hogy hírül adhatná?]

19. Igen, kitör az Úr haragjának vihara; pusztító szélvihar zúdul a gonoszok fejére:

20. Az Úr haragja nem fordul vissza, míg meg nem valósítja, s be nem teljesíti szívének szándékát. Majd az idõk végén értitek ezt meg világosan.

21. Nem küldtem ezeket a prófétákat, mégis futnak. Nem is szóltam hozzájuk, mégis prófétálnak.

22. Ha részt vettek volna tanácsomban, tudtára adták volna népemnek szavaimat, és visszatérítették volna õket gonosz útjaikról, gonosz tetteiktõl.

23. Tán csak a közelbõl vagyok Isten - mondja az Úr -, s nem vagyok a távolból is Isten?

24. Elrejtõzhet-e valaki úgy a rejtekhelyen, hogy ne lássam meg? - mondja az Úr. Vajon nem én töltöm-e be az eget és a földet? - mondja az Úr.

25. Hallottam, miket mondanak a próféták, akik hazugságokat jövendölnek a nevemben. "Álmot láttam - mondják -, álmot láttam."

26. Meddig gondolkodnak így ezek a hazug próféták, akik csak a maguk kitalálta csalárdságot jövendölik?

27. Azt remélik, hogy álmaik miatt, amelyeket egymásnak elmesélnek, népem megfeledkezik nevemrõl, úgy, amint atyáik elfeledkeztek a nevemrõl Baal miatt?

28. Az a próféta, aki álmot lát, csak mondja el a saját álmát. De aki tõlem veszi a szót, hát hirdesse hûségesen! Mi köze van a pelyvának a búzához? - mondja az Úr.

29. Nem olyan-e szavam, mint a tûz? - mondja az Úr -, és mint a sziklát szétzúzó pöröly?

30. Azért én a próféták ellen fordulok - mondja az Úr -, akik ellopják egymástól szavaimat.

31. Igen, a próféták ellen fordulok - mondja az Úr -, akik úgy akarnak jövendölni, hogy csak a nyelvüket mozgatják.

32. A próféták ellen fordulok, akik hazug álmaik szerint prófétálnak - mondja az Úr -, mert elbeszélik õket, s így félrevezetik népemet hazugságaikkal, csalárdságukkal. Bizony, nem küldtem õket, sem parancsot nem adtam nekik. Nem is használnak semmit ennek a népnek - mondja az Úr.

33. Ha pedig azt kérdi tõled ez a nép, vagy egy próféta, vagy egy pap: "Mi az Úr terhe?" - ezt válaszold neki: "Ti magatok vagytok az Úr terhe; de elvetlek benneteket magamtól. Az Úr mondja ezt."

34. A prófétát, papot vagy bárki mást, aki azt mondja, hogy "az Úr terhe", megbüntetem háza népével együtt.

35. Inkább így kell beszélnetek egymással, szomszéd a szomszédjával, testvér a testvérével: "Mit válaszolt az Úr?" és "Mit mondott az Úr?"

36. De ne említsétek többé "az Úr terhe" kifejezést, mert mindenkinek terhes lesz a szava, ha kiforgatjátok az élõ Istennek, a Seregek Urának, a mi Istenünknek a szavait.

37. Ezt mondd a prófétának: "Mit felelt neked az Úr?" és: "Mit mondott neked az Úr?"

38. Ha azonban az Úr terhét emlegetitek, akkor ezt mondja majd az Úr: "Mivel ezt a kifejezést használjátok: "az Úr terhe", bár figyelmeztettelek titeket, hogy ne mondjátok többé, hogy "az Úr terhe",

39. azért felkaplak és elviszlek benneteket színem elõl; elhagylak titeket és a várost is, amelyet nektek és atyáitoknak adtam.

40. Örökös szégyent hozok rátok és véget nem érõ gyalázatot, amelyet a feledés nem borít el soha."

“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina