36. kai hpathsan auton en tw stomati autwn kai th glwssh autwn eyeusanto autw

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina