1. yalmoV eiV exomologhsin alalaxate tw kuriw pasa h gh

2. douleusate tw kuriw en eufrosunh eiselqate enwpion autou en agalliasei

3. gnwte oti kurioV autoV estin o qeoV autoV epoihsen hmaV kai ouc hmeiV laoV autou kai probata thV nomhV autou

4. eiselqate eiV taV pulaV autou en exomologhsei eiV taV aulaV autou en umnoiV exomologeisqe autw aineite to onoma autou

5. oti crhstoV kurioV eiV ton aiwna to eleoV autou kai ewV geneaV kai geneaV h alhqeia autouLivros sugeridos


“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.