1. eiV to teloV yalmoV tw dauid

2. epakousai sou kurioV en hmera qliyewV uperaspisai sou to onoma tou qeou iakwb

3. exaposteilai soi bohqeian ex agiou kai ek siwn antilaboito sou

4. mnhsqeih pashV qusiaV sou kai to olokautwma sou pianatw diayalma

5. dwh soi kata thn kardian sou kai pasan thn boulhn sou plhrwsai

6. agalliasomeqa en tw swthriw sou kai en onomati qeou hmwn megalunqhsomeqa plhrwsai kurioV panta ta aithmata sou

7. nun egnwn oti eswsen kurioV ton criston autou epakousetai autou ex ouranou agiou autou en dunasteiaiV h swthria thV dexiaV autou

8. outoi en armasin kai outoi en ippoiV hmeiV de en onomati kuriou qeou hmwn megalunqhsomeqa

9. autoi sunepodisqhsan kai epesan hmeiV de anesthmen kai anwrqwqhmen

10. kurie swson ton basilea sou kai epakouson hmwn en h an hmera epikaleswmeqa seLivros sugeridos


“A ingenuidade e’ uma virtude, mas apenas ate certo ponto; ela deve sempre ser acompanhada da prudência. A astúcia e a safadeza, por outro lado, são diabólicas e podem causar muito mal.” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.