1. allhlouia makarioV anhr o foboumenoV ton kurion en taiV entolaiV autou qelhsei sfodra

2. dunaton en th gh estai to sperma autou genea euqeiwn euloghqhsetai

3. doxa kai ploutoV en tw oikw autou kai h dikaiosunh autou menei eiV ton aiwna tou aiwnoV

4. exaneteilen en skotei fwV toiV euqesin elehmwn kai oiktirmwn kai dikaioV

5. crhstoV anhr o oiktirwn kai kicrwn oikonomhsei touV logouV autou en krisei

6. oti eiV ton aiwna ou saleuqhsetai eiV mnhmosunon aiwnion estai dikaioV

7. apo akohV ponhraV ou fobhqhsetai etoimh h kardia autou elpizein epi kurion

8. esthriktai h kardia autou ou mh fobhqh ewV ou epidh epi touV ecqrouV autou

9. eskorpisen edwken toiV penhsin h dikaiosunh autou menei eiV ton aiwna tou aiwnoV to keraV autou uywqhsetai en doxh

10. amartwloV oyetai kai orgisqhsetai touV odontaV autou bruxei kai takhsetai epiqumia amartwlwn apoleitai
Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina