1. sunergounteV de kai parakaloumen mh eiV kenon thn carin tou qeou dexasqai umaV

2. legei gar kairw dektw ephkousa sou kai en hmera swthriaV ebohqhsa soi idou nun kairoV euprosdektoV idou nun hmera swthriaV

3. mhdemian en mhdeni didonteV proskophn ina mh mwmhqh h diakonia

4. all en panti sunistwnteV eautouV wV qeou diakonoi en upomonh pollh en qliyesin en anagkaiV en stenocwriaiV

5. en plhgaiV en fulakaiV en akatastasiaiV en kopoiV en agrupniaiV en nhsteiaiV

6. en agnothti en gnwsei en makroqumia en crhstothti en pneumati agiw en agaph anupokritw

7. en logw alhqeiaV en dunamei qeou dia twn oplwn thV dikaiosunhV twn dexiwn kai aristerwn

8. dia doxhV kai atimiaV dia dusfhmiaV kai eufhmiaV wV planoi kai alhqeiV

9. wV agnooumenoi kai epiginwskomenoi wV apoqnhskonteV kai idou zwmen wV paideuomenoi kai mh qanatoumenoi

10. wV lupoumenoi aei de caironteV wV ptwcoi pollouV de ploutizonteV wV mhden econteV kai panta kateconteV

11. to stoma hmwn anewgen proV umaV korinqioi h kardia hmwn peplatuntai

12. ou stenocwreisqe en hmin stenocwreisqe de en toiV splagcnoiV umwn

13. thn de authn antimisqian wV teknoiV legw platunqhte kai umeiV

14. mh ginesqe eterozugounteV apistoiV tiV gar metoch dikaiosunh kai anomia tiV de koinwnia fwti proV skotoV

15. tiV de sumfwnhsiV cristw proV beliar h tiV meriV pistw meta apistou

16. tiV de sugkataqesiV naw qeou meta eidwlwn umeiV gar naoV qeou este zwntoV kaqwV eipen o qeoV oti enoikhsw en autoiV kai emperipathsw kai esomai autwn qeoV kai autoi esontai moi laoV

17. dio exelqete ek mesou autwn kai aforisqhte legei kurioV kai akaqartou mh aptesqe kagw eisdexomai umaV

18. kai esomai umin eiV patera kai umeiV esesqe moi eiV uiouV kai qugateraV legei kurioV pantokratwr

“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina