10. ai hmerai twn etwn hmwn en autoiV ebdomhkonta eth ean de en dunasteiaiV ogdohkonta eth kai to pleion autwn kopoV kai ponoV oti ephlqen prauthV ef' hmaV kai paideuqhsomeqa

“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina