6. katadiwxai ara o ecqroV thn yuchn mou kai katalaboi kai katapathsai eiV ghn thn zwhn mou kai thn doxan mou eiV coun kataskhnwsai diayalma

“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina