34. oti eishkousen twn penhtwn o kurioV kai touV pepedhmenouV autou ouk exoudenwsen

“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina