1. kata ton logon efraim dikaiwmata autoV elaben en tw israhl kai eqeto auta th baal kai apeqanen

2. kai proseqeto tou amartanein eti kai epoihsan eautoiV cwneuma ek tou arguriou autwn kat' eikona eidwlwn erga tektonwn suntetelesmena autoiV autoi legousin qusate anqrwpouV moscoi gar ekleloipasin

3. dia touto esontai wV nefelh prwinh kai wV drosoV orqrinh poreuomenh wsper cnouV apofuswmenoV af' alwnoV kai wV atmiV apo akridwn

4. egw de kurioV o qeoV sou sterewn ouranon kai ktizwn ghn ou ai ceireV ektisan pasan thn stratian tou ouranou kai ou paredeixa soi auta tou poreuesqai opisw autwn kai egw anhgagon se ek ghV aiguptou kai qeon plhn emou ou gnwsh kai swzwn ouk estin parex emou

5. egw epoimainon se en th erhmw en gh aoikhtw

6. kata taV nomaV autwn kai eneplhsqhsan eiV plhsmonhn kai uywqhsan ai kardiai autwn eneka toutou epelaqonto mou

7. kai esomai autoiV wV panqhr kai wV pardaliV kata thn odon assuriwn

8. apanthsomai autoiV wV arkoV aporoumenh kai diarrhxw sugkleismon kardiaV autwn kai katafagontai autouV ekei skumnoi drumou qhria agrou diaspasei autouV

9. th diafqora sou israhl tiV bohqhsei

10. pou o basileuV sou outoV kai diaswsatw se en pasaiV taiV polesin sou krinatw se on eipaV doV moi basilea kai arconta

11. kai edwka soi basilea en orgh mou kai escon en tw qumw mou

12. sustrofhn adikiaV efraim egkekrummenh h amartia autou

13. wdineV wV tiktoushV hxousin autw outoV o uioV sou ou fronimoV dioti ou mh uposth en suntribh teknwn

14. ek ceiroV adou rusomai autouV kai ek qanatou lutrwsomai autouV pou h dikh sou qanate pou to kentron sou adh paraklhsiV kekruptai apo ofqalmwn mou

15. dioti outoV ana meson adelfwn diastelei epaxei anemon kauswna kurioV ek thV erhmou ep' auton kai anaxhranei taV flebaV autou exerhmwsei taV phgaV autou autoV kataxhranei thn ghn autou kai panta ta skeuh ta epiqumhta autou

“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina