Znaleziono 825 Wyniki dla: kuriw

 • ean de paida keratish o tauroV h paidiskhn arguriou triakonta didracma dwsei tw kuriw autwn kai o tauroV liqobolhqhsetai (Êxodo 21, 32)

 • o kurioV tou lakkou apoteisei argurion dwsei tw kuriw autwn to de teteleuthkoV autw estai (Êxodo 21, 34)

 • ean de gnwrizhtai o tauroV oti keratisthV estin pro thV ecqeV kai pro thV trithV hmeraV kai diamemarturhmenoi wsin tw kuriw autou kai mh afanish auton apoteisei tauron anti taurou o de teteleuthkwV autw estai (Êxodo 21, 36)

 • ean de klaph par' autou apoteisei tw kuriw (Êxodo 22, 11)

 • o qusiazwn qeoiV qanatw oleqreuqhsetai plhn kuriw monw (Êxodo 22, 19)

 • kai latreuseiV kuriw tw qew sou kai euloghsw ton arton sou kai ton oinon sou kai to udwr sou kai apostreyw malakian af' umwn (Êxodo 23, 25)

 • kai mwush eipen anabhqi proV kurion su kai aarwn kai nadab kai abioud kai ebdomhkonta twn presbuterwn israhl kai proskunhsousin makroqen tw kuriw (Êxodo 24, 1)

 • kai anoiseiV olon ton krion epi to qusiasthrion olokautwma kuriw eiV osmhn euwdiaV qusiasma kuriw estin (Êxodo 29, 18)

 • kai lhmyh auta ek twn ceirwn autwn kai anoiseiV epi to qusiasthrion thV olokautwsewV eiV osmhn euwdiaV enanti kuriou karpwma estin kuriw (Êxodo 29, 25)

 • kai estai aarwn kai toiV uioiV autou nomimon aiwnion para twn uiwn israhl estin gar afairema touto kai afairema estai para twn uiwn israhl apo twn qumatwn twn swthriwn twn uiwn israhl afairema kuriw (Êxodo 29, 28)

 • kai ton amnon ton deuteron poihseiV to deilinon kata thn qusian thn prwinhn kai kata thn spondhn autou poihseiV eiV osmhn euwdiaV karpwma kuriw (Êxodo 29, 41)

 • kai exilasetai ep' auto aarwn epi twn keratwn autou apax tou eniautou apo tou aimatoV tou kaqarismou twn amartiwn tou exilasmou apax tou eniautou kaqariei auto eiV taV geneaV autwn agion twn agiwn estin kuriw (Êxodo 30, 10)


Uma filha espiritual perguntou a Padre Pio: “O Senhor cura tantas pessoas, por que não cura esta sua filha espiritual?” Padre Pio respondeu-lhe em voz baixa: “E não nos oferecemos a Deus?” São Padre Pio de Pietrelcina