Znaleziono 825 Wyniki dla: kuriw

 • o logoV tou cristou enoikeitw en umin plousiwV en pash sofia didaskonteV kai nouqetounteV eautouV yalmoiV kai umnoiV kai wdaiV pneumatikaiV en cariti adonteV en th kardia umwn tw kuriw (Colossenses 3, 16)

 • ai gunaikeV upotassesqe toiV idioiV andrasin wV anhken en kuriw (Colossenses 3, 18)

 • ta tekna upakouete toiV goneusin kata panta touto gar estin euareston tw kuriw (Colossenses 3, 20)

 • kai pan o ti ean poihte ek yuchV ergazesqe wV tw kuriw kai ouk anqrwpoiV (Colossenses 3, 23)

 • eidoteV oti apo kuriou apolhyesqe thn antapodosin thV klhronomiaV tw gar kuriw cristw douleuete (Colossenses 3, 24)

 • ta kat eme panta gnwrisei umin tucikoV o agaphtoV adelfoV kai pistoV diakonoV kai sundouloV en kuriw (Colossenses 4, 7)

 • kai eipate arcippw blepe thn diakonian hn parelabeV en kuriw ina authn plhroiV (Colossenses 4, 17)

 • pauloV kai silouanoV kai timoqeoV th ekklhsia qessalonikewn en qew patri kai kuriw ihsou cristw cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou (I Tessalonicenses 1, 1)

 • oti nun zwmen ean umeiV sthkhte en kuriw (I Tessalonicenses 3, 8)

 • to loipon oun adelfoi erwtwmen umaV kai parakaloumen en kuriw ihsou kaqwV parelabete par hmwn to pwV dei umaV peripatein kai areskein qew ina perisseuhte mallon (I Tessalonicenses 4, 1)

 • epeita hmeiV oi zwnteV oi perileipomenoi ama sun autoiV arpaghsomeqa en nefelaiV eiV apanthsin tou kuriou eiV aera kai outwV pantote sun kuriw esomeqa (I Tessalonicenses 4, 17)

 • erwtwmen de umaV adelfoi eidenai touV kopiwntaV en umin kai proistamenouV umwn en kuriw kai nouqetountaV umaV (I Tessalonicenses 5, 12)


“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina