Znaleziono 825 Wyniki dla: kuriw

  • pauloV kai silouanoV kai timoqeoV th ekklhsia qessalonikewn en qew patri hmwn kai kuriw ihsou cristw (II Tessalonicenses 1, 1)

  • pepoiqamen de en kuriw ef umaV oti a paraggellomen umin kai poieite kai poihsete (II Tessalonicenses 3, 4)

  • kai carin ecw tw endunamwsanti me cristw ihsou tw kuriw hmwn oti piston me hghsato qemenoV eiV diakonian (I Timóteo 1, 12)

  • ouketi wV doulon all uper doulon adelfon agaphton malista emoi posw de mallon soi kai en sarki kai en kuriw (Filêmon 1, 16)

  • nai adelfe egw sou onaimhn en kuriw anapauson mou ta splagcna en kuriw (Filêmon 1, 20)

  • opou aggeloi iscui kai dunamei meizoneV onteV ou ferousin kat autwn para kuriw blasfhmon krisin (II São Pedro 2, 11)

  • en de touto mh lanqanetw umaV agaphtoi oti mia hmera para kuriw wV cilia eth kai cilia eth wV hmera mia (II São Pedro 3, 8)

  • kai hkousa fwnhV ek tou ouranou legoushV moi grayon makarioi oi nekroi oi en kuriw apoqnhskonteV aparti nai legei to pneuma ina anapauswntai ek twn kopwn autwn ta de erga autwn akolouqei met autwn (Apocalipse 14, 13)

  • kai meta tauta hkousa fwnhn oclou pollou megalhn en tw ouranw legontoV allhlouia h swthria kai h doxa kai h timh kai h dunamiV kuriw tw qew hmwn (Apocalipse 19, 1)


“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina