Znaleziono 825 Wyniki dla: kuriw

 • kai paV o afairwn afairema argurion kai calkon hnegkan ta afairemata kuriw kai par' oiV eureqh xula ashpta eiV panta ta erga thV kataskeuhV hnegkan (Êxodo 35, 24)

 • kai paV anhr kai gunh wn eferen h dianoia autwn eiselqontaV poiein panta ta erga osa sunetaxen kurioV poihsai auta dia mwush hnegkan oi uioi israhl afairema kuriw (Êxodo 35, 29)

 • kai epoihsan to petalon to crusoun aforisma tou agiou crusiou kaqarou kai egrayen ep' autou grammata ektetupwmena sfragidoV agiasma kuriw (Êxodo 36, 37)

 • lalhson toiV uioiV israhl kai ereiV proV autouV anqrwpoV ex umwn ean prosagagh dwra tw kuriw apo twn kthnwn apo twn bown kai apo twn probatwn prosoisete ta dwra umwn (Levítico 1, 2)

 • ta de egkoilia kai touV podaV plunousin udati kai epiqhsousin oi iereiV ta panta epi to qusiasthrion karpwma estin qusia osmh euwdiaV tw kuriw (Levítico 1, 9)

 • ean de apo twn probatwn to dwron autou tw kuriw apo te twn arnwn kai twn erifwn eiV olokautwma arsen amwmon prosaxei auto kai epiqhsei thn ceira epi thn kefalhn autou (Levítico 1, 10)

 • kai ta egkoilia kai touV podaV plunousin udati kai prosoisei o iereuV ta panta kai epiqhsei epi to qusiasthrion karpwma estin qusia osmh euwdiaV tw kuriw (Levítico 1, 13)

 • ean de apo twn peteinwn karpwma prosferhV dwron tw kuriw kai prosoisei apo twn trugonwn h apo twn peristerwn to dwron autou (Levítico 1, 14)

 • kai ekklasei auto ek twn pterugwn kai ou dielei kai epiqhsei auto o iereuV epi to qusiasthrion epi ta xula ta epi tou puroV karpwma estin qusia osmh euwdiaV tw kuriw (Levítico 1, 17)

 • ean de yuch prosferh dwron qusian tw kuriw semidaliV estai to dwron autou kai epiceei ep' auto elaion kai epiqhsei ep' auto libanon qusia estin (Levítico 2, 1)

 • kai oisei proV touV uiouV aarwn touV iereiV kai draxamenoV ap' authV plhrh thn draka apo thV semidalewV sun tw elaiw kai panta ton libanon authV kai epiqhsei o iereuV to mnhmosunon authV epi to qusiasthrion qusia osmh euwdiaV tw kuriw (Levítico 2, 2)

 • ean de prosferh dwron qusian pepemmenhn en klibanw dwron kuriw ek semidalewV artouV azumouV pefuramenouV en elaiw kai lagana azuma diakecrismena en elaiw (Levítico 2, 4)


“Não se desencoraje, pois, se na alma existe o contínuo esforço de melhorar, no final o Senhor a premia fazendo nela florir, de repente, todas as virtudes como num jardim florido.” São Padre Pio de Pietrelcina