Znaleziono 825 Wyniki dla: kuriw

 • ean labhV ton sullogismon twn uiwn israhl en th episkoph autwn kai dwsousin ekastoV lutra thV yuchV autou tw kuriw kai ouk estai en autoiV ptwsiV en th episkoph autwn (Êxodo 30, 12)

 • kai touto estin o dwsousin osoi an paraporeuwntai thn episkeyin to hmisu tou didracmou o estin kata to didracmon to agion eikosi oboloi to didracmon to de hmisu tou didracmou eisfora kuriw (Êxodo 30, 13)

 • paV o paraporeuomenoV eiV thn episkeyin apo eikosaetouV kai epanw dwsousin thn eisforan kuriw (Êxodo 30, 14)

 • o ploutwn ou prosqhsei kai o penomenoV ouk elattonhsei apo tou hmisouV tou didracmou en tw didonai thn eisforan kuriw exilasasqai peri twn yucwn umwn (Êxodo 30, 15)

 • otan eisporeuwntai eiV thn skhnhn tou marturiou niyontai udati kai ou mh apoqanwsin h otan prosporeuwntai proV to qusiasthrion leitourgein kai anaferein ta olokautwmata kuriw (Êxodo 30, 20)

 • qumiama kata thn sunqesin tauthn ou poihsete umin autoiV agiasma estai umin kuriw (Êxodo 30, 37)

 • ex hmeraV poihseiV erga th de hmera th ebdomh sabbata anapausiV agia tw kuriw paV oV poihsei ergon th hmera th ebdomh qanatw qanatwqhsetai (Êxodo 31, 15)

 • kai eipen autoiV mwushV eplhrwsate taV ceiraV umwn shmeron kuriw ekastoV en tw uiw h tw adelfw doqhnai ef' umaV eulogian (Êxodo 32, 29)

 • ex hmeraV poihseiV erga th de hmera th ebdomh katapausiV agion sabbata anapausiV kuriw paV o poiwn ergon en auth teleutatw (Êxodo 35, 2)

 • labete par' umwn autwn afairema kuriw paV o katadecomenoV th kardia oisousin taV aparcaV kuriw crusion argurion calkon (Êxodo 35, 5)

 • kai hnegkan ekastoV wn eferen autwn h kardia kai osoiV edoxen th yuch autwn hnegkan afairema kuriw eiV panta ta erga thV skhnhV tou marturiou kai eiV panta ta katerga authV kai eiV pasaV taV stolaV tou agiou (Êxodo 35, 21)

 • kai hnegkan oi andreV para twn gunaikwn paV w edoxen th dianoia hnegkan sfragidaV kai enwtia kai daktuliouV kai emplokia kai peridexia pan skeuoV crusoun kai panteV osoi hnegkan afairemata crusiou kuriw (Êxodo 35, 22)


“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina