Znaleziono 825 Wyniki dla: kuriw

 • kai eneteilato autoiV legwn outwV ereite tw kuriw mou hsau outwV legei o paiV sou iakwb meta laban parwkhsa kai ecronisa ewV tou nun (Gênesis 32, 5)

 • kai egenonto moi boeV kai onoi kai probata kai paideV kai paidiskai kai apesteila anaggeilai tw kuriw mou hsau ina eurh o paiV sou carin enantion sou (Gênesis 32, 6)

 • ereiV tou paidoV sou iakwb dwra apestalken tw kuriw mou hsau kai idou autoV opisw hmwn (Gênesis 32, 19)

 • kai hn kurioV meta iwshf kai hn anhr epitugcanwn kai egeneto en tw oikw para tw kuriw tw aiguptiw (Gênesis 39, 2)

 • egeneto de meta ta rhmata tauta hmarten o arcioinocooV tou basilewV aiguptou kai o arcisitopoioV tw kuriw autwn basilei aiguptou (Gênesis 40, 1)

 • kai hrwta touV eunoucouV faraw oi hsan met' autou en th fulakh para tw kuriw autou legwn ti oti ta proswpa umwn skuqrwpa shmeron (Gênesis 40, 7)

 • par' w an eureqh to kondu twn paidwn sou apoqnhsketw kai hmeiV de esomeqa paideV tw kuriw hmwn (Gênesis 44, 9)

 • eipen de ioudaV ti anteroumen tw kuriw h ti lalhswmen h ti dikaiwqwmen o de qeoV euren thn adikian twn paidwn sou idou esmen oiketai tw kuriw hmwn kai hmeiV kai par' w eureqh to kondu (Gênesis 44, 16)

 • kai eipamen tw kuriw estin hmin pathr presbuteroV kai paidion ghrwV newteron autw kai o adelfoV autou apeqanen autoV de monoV upeleifqh th mhtri autou o de pathr auton hgaphsen (Gênesis 44, 20)

 • kai eipamen tw kuriw ou dunhsetai to paidion katalipein ton patera ean de kataliph ton patera apoqaneitai (Gênesis 44, 22)

 • kai ekalesen faraw mwushn kai aarwn kai eipen euxasqe peri emou proV kurion kai perieletw touV batracouV ap' emou kai apo tou emou laou kai exapostelw ton laon kai quswsin kuriw (Êxodo 8, 4)

 • kai eipen mwushV ou dunaton genesqai outwV ta gar bdelugmata twn aiguptiwn qusomen kuriw tw qew hmwn ean gar quswmen ta bdelugmata twn aiguptiwn enantion autwn liqobolhqhsomeqa (Êxodo 8, 22)


“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina