1. (Dávidtól.) Szállj perbe, Uram, azokkal, kik velem vitáznak, gyõzd le azokat, kik ellenem harcolnak!

2. Ragadj fegyvert és pajzsot, kelj föl védelmemre,

3. vess lándzsát és dárdát üldözõim ellen! Mondd lelkemnek: "Én vagyok üdvösséged!"

4. Vesszenek dicstelenül, akik életemre törnek, hátráljanak meg szégyenletesen, akik gonoszat forralnak ellenem!

5. Legyenek olyanok, mint pelyva a szélben, az Isten angyala szórja õket szét!

6. Útjuk legyen síkos és sötét, üldözze õket az Isten angyala!

7. Mivel ok nélkül csapdát állítottak nekem, és ok nélkül vermet ástak életemnek.

8. Érje õket fájdalmas pusztulás, akadjanak a nekem vetett hálóba maguk, és essenek bele a verembe!

9. Lelkem pedig ujjongjon az Úrban, örüljön segítségének!

10. Minden tagom hirdeti majd: Ki olyan, mint te vagy, Uram? Te, aki a gyengét megmented a túlerõtõl, a szegényt a rablók kezétõl.

11. Elvetemült tanúk álltak elõ, s vallattak dolgokról, mikrõl mit sem tudtam.

12. A jót rosszal viszonozták nekem, üressé vált az életem.

13. Pedig én, amikor betegen feküdtek, vezeklõruhát öltöttem, lelkemet böjttel gyötörtem, s imádságban öntöttem ki a szívem.

14. Bánatosan jártam, mintha barátom vagy testvérem lett volna. Mint aki anyját gyászolja, úgy roskadoztam a szomorúságtól.

15. Mégis örültek, amikor ingadoztam, és összegyûltek, ellenem fordultak. Idegenek, kiket nem ismerek, marcangoltak és nagy kiáltásokkal

16. azt kiáltják: "Ha! Ha! Láttuk!" Fogukat csikorgatták ellenem.

17. Uram, meddig nézed még ezt? Oltalmazd meg dühüktõl életem, mentsd meg lelkemet az oroszlánoktól!

18. Akkor hálát adok neked a nagy közösségben, az egész nép elõtt dicsõítlek téged.

19. Akik igazságtalanul rám támadnak, ne diadalmaskodjanak fölöttem! Ne hunyorgassák szemüket, akik ok nélkül gyûlölnek!

20. Õk nem a béke hangján szólnak, akik szelídek a földön, azok ellen álnokságot koholnak.

21. Kitátják ellenem nagyra a szájukat, s azt kiáltják: "Na most majd meglátjuk!"

22. Uram, te láttad, ne hallgass tovább. Uram, ne maradj távol tõlem!

23. Ébredj fel, kelj védelmemre, Istenem és Uram, intézd te az ügyem!

24. Tégy igazságot, igaz voltod szerint! Uram, Istenem, ne diadalmaskodjanak rajtam,

25. ne gondolják szívükben: "Éppen így akartuk!" Ne mondhassák: "Most aztán felfaltuk!"

26. Pusztuljanak el szégyenletesen mind, akik nyomorúságomon kéjelegnek! Érje szégyen és gyalázat azokat, akik fölényesen beszélnek felõlem!

27. De örüljenek és ujjongjanak mind, akik ügyemet mérlegelik! Mondogassák szüntelenül: "Nagy az Úr, üdvét akarja szolgájának!"

28. Az én nyelvem pedig hirdesse igazságosságodat, s mindörökké zengje dicséreted!

“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina