1. Ezt a szózatot intézte az Úr Jeremiáshoz, amikor Nebuzaradán, a testõrség parancsnoka elengedte Rámából. Ott ugyanis különválasztotta Jeremiást a többiektõl, mert éppúgy meg volt bilincselve, mint a Jeruzsálembõl és Júdából való többi fogoly, akiket Babilonba akartak hurcolni.

2. Akkor a testõrség parancsnoka magához hívatta Jeremiást és így szólt hozzá: "Az Úr, a te Istened veszedelmet mondott ki erre az országra,

3. és most rá is hozta. Az Úr megtette, amivel fenyegetett benneteket, mert vétkeztetek az Úr ellen, és nem hallgattatok szavára. Ezért történt veletek ez a dolog.

4. Nézd, most megszabadítalak ma a kezeden lévõ láncoktól. Ha el akarsz jönni velem Babilonba, csak gyere, s majd gondodat viselem. De ha nem akarsz velem jönni Babilonba, maradj itt. Nézd, elõtted az egész ország. Választhatsz, és oda mehetsz, ahová akarsz.

5. Vagy menj vissza Gedaljához, Safan fiának, Achikámnak fiához, akit Babilon királya kormányzóul rendelt Júda városai fölé. Lakjál nála néped körében, vagy menj oda, ahová tetszik!" A testõrség parancsnoka még élelmet és ajándékot is adott neki, aztán elbocsátotta.

6. Jeremiás elment Micpába Gedaljához, Achikám fiához, és ott maradt nála, az országban visszamaradt nép körében.

7. Amikor a sereg fõtisztjei, akik embereikkel még mindig a környéken bolyongtak, meghallották, hogy Babilon királya Gedalját, Achikám fiát rendelte az ország kormányzójául, és hogy az õ gondjára bízta a férfiakat, nõket, gyermekeket meg az országnak azokat a szegényeit, akiket nem hurcoltak el Babilonba,

8. elmentek Gedaljához Micpába, embereikkel együtt. A következõk: Netanja fia, Jismael, Kárea fia, Jochanan, Tanchumet fia, Szeraja; aztán a Netofátiból való Efaj fiai és Jezanja, egy Maakitból való embernek a fia.

9. Gedalja, Safan fiának, Achikámnak a fia - szavát esküvel megerõsítve - így beszélt hozzájuk és embereikhez: "Ne féljetek a káldeusok szolgálatától! Maradjatok az országban; engedelmeskedjetek Babilon királyának, mert így jó dolgotok lesz.

10. Magam itt maradok Micpában, hogy a hozzánk jövõ káldeusoknak a rendelkezésükre álljak; ti meg szüreteljétek le a szõlõt, gyûjtsétek be a termést, töltsétek meg olajjal korsóitokat. És lakjatok azokban a városokban, amelyeket elfoglalni szándékoztok."

11. Ugyanígy, amikor a Moáb földjén az ammoniták közt, az Edomban és a többi országban élõ júdaiak is meghallották, hogy Babilon királya meghagyott egy maradékot Júdában, és kormányzóul Safan fiának, Achikámnak a fiát, Gedalját rendelte föléjük,

12. ezek a júdaiak is mind elõjöttek azokról a helyekrõl, ahová szétszóródtak. Júda földjére Gedaljához, Micpába visszatérve bõven szüreteltek bort, és sok termést gyûjtöttek be.

13. Ekkor Kárea fia, Jochanan és a sereg többi fõtisztje, aki még a környéken tartózkodott, elmentek Gedaljához Micpába,

14. és így szóltak hozzá: "Tudsz-e róla, hogy Baalisz, az ammoniták királya elküldte Jismaelt, Netanja fiát, hogy öljön meg?" De Achikám fia, Gedalja nem akart hinni nekik.

15. Kárea fia, Jochanan négyszemközt is beszélt Gedaljával Micpában, és ezt mondta neki: "Elmegyek és megölöm Jismaelt, Netanja fiát, úgyhogy senki sem tudja meg. Miért öljön meg õ téged? Hiszen így a köréd gyûlt júdaiak újra szétszóródnak. Miért vesszen el Júda maradéka?"

16. De Achikám fia, Gedalja, ezt válaszolta Jochanannak, Kárea fiának: "Ne tedd ezt! Hazugság, amit Jismael felõl mondasz."

“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina