1. akousate dh logon kuriou kurioV eipen anasthqi kriqhti proV ta orh kai akousatwsan oi bounoi fwnhn sou

2. akousate bounoi thn krisin tou kuriou kai ai faraggeV qemelia thV ghV oti krisiV tw kuriw proV ton laon autou kai meta tou israhl dielegcqhsetai

3. laoV mou ti epoihsa soi h ti eluphsa se h ti parhnwclhsa soi apokriqhti moi

4. dioti anhgagon se ek ghV aiguptou kai ex oikou douleiaV elutrwsamhn se kai exapesteila pro proswpou sou ton mwushn kai aarwn kai mariam

5. laoV mou mnhsqhti dh ti ebouleusato kata sou balak basileuV mwab kai ti apekriqh autw balaam uioV tou bewr apo twn scoinwn ewV tou galgal opwV gnwsqh h dikaiosunh tou kuriou

6. en tini katalabw ton kurion antilhmyomai qeou mou uyistou ei katalhmyomai auton en olokautwmasin en moscoiV eniausioiV

7. ei prosdexetai kurioV en ciliasin kriwn h en muriasin ceimarrwn pionwn ei dw prwtotoka mou asebeiaV karpon koiliaV mou uper amartiaV yuchV mou

8. ei anhggelh soi anqrwpe ti kalon h ti kurioV ekzhtei para sou all' h tou poiein krima kai agapan eleon kai etoimon einai tou poreuesqai meta kuriou qeou sou

9. fwnh kuriou th polei epiklhqhsetai kai swsei foboumenouV to onoma autou akoue fulh kai tiV kosmhsei polin

10. mh pur kai oikoV anomou qhsaurizwn qhsaurouV anomouV kai meta ubrewV adikia

11. ei dikaiwqhsetai en zugw anomoV kai en marsippw staqmia dolou

12. ex wn ton plouton autwn asebeiaV eplhsan kai oi katoikounteV authn elaloun yeudh kai h glwssa autwn uywqh en tw stomati autwn

13. kai egw arxomai tou pataxai se afaniw se epi taiV amartiaiV sou

14. su fagesai kai ou mh emplhsqhV kai skotasei en soi kai ekneusei kai ou mh diaswqhV kai osoi ean diaswqwsin eiV romfaian paradoqhsontai

15. su spereiV kai ou mh amhshV su pieseiV elaian kai ou mh aleiyh elaion kai oinon kai ou mh pihte kai afanisqhsetai nomima laou mou

16. kai efulaxaV ta dikaiwmata zambri kai panta ta erga oikou acaab kai eporeuqhte en taiV boulaiV autwn opwV paradw se eiV afanismon kai touV katoikountaV authn eiV surismon kai oneidh lawn lhmyesqe

“Quem te agita e te atormenta é o demônio.Quem te consola é Deus”! São Padre Pio de Pietrelcina