1. egenonto logizomenoi kopouV kai ergazomenoi kaka en taiV koitaiV autwn kai ama th hmera suneteloun auta dioti ouk hran proV ton qeon taV ceiraV autwn

2. kai epequmoun agrouV kai dihrpazon orfanouV kai oikouV katedunasteuon kai dihrpazon andra kai ton oikon autou andra kai thn klhronomian autou

3. dia touto tade legei kurioV idou egw logizomai epi thn fulhn tauthn kaka ex wn ou mh arhte touV trachlouV umwn kai ou mh poreuqhte orqoi exaifnhV oti kairoV ponhroV estin

4. en th hmera ekeinh lhmfqhsetai ef' umaV parabolh kai qrhnhqhsetai qrhnoV en melei legwn talaipwria etalaipwrhsamen meriV laou mou katemetrhqh en scoiniw kai ouk hn o kwluswn auton tou apostreyai oi agroi hmwn diemerisqhsan

5. dia touto ouk estai soi ballwn scoinion en klhrw en ekklhsia kuriou

6. mh klaiete dakrusin mhde dakruetwsan epi toutoiV ou gar apwsetai oneidh

7. o legwn oikoV iakwb parwrgisen pneuma kuriou ei tauta ta epithdeumata autou estin ouc oi logoi autou eisin kaloi met' autou kai orqoi peporeuntai

8. kai emprosqen o laoV mou eiV ecqran antesth katenanti thV eirhnhV autou thn doran autou exedeiran tou afelesqai elpida suntrimmon polemou

9. dia touto hgoumenoi laou mou aporrifhsontai ek twn oikiwn trufhV autwn dia ta ponhra epithdeumata autwn exwsqhsan eggisate oresin aiwnioiV

10. anasthqi kai poreuou oti ouk estin soi auth h anapausiV eneken akaqarsiaV diefqarhte fqora

11. katediwcqhte oudenoV diwkontoV pneuma esthsen yeudoV estalaxen soi eiV oinon kai mequsma kai estai ek thV stagonoV tou laou toutou

12. sunagomenoV sunacqhsetai iakwb sun pasin ekdecomenoV ekdexomai touV kataloipouV tou israhl epi to auto qhsomai thn apostrofhn autwn wV probata en qliyei wV poimnion en mesw koithV autwn exalountai ex anqrwpwn

13. dia thV diakophV pro proswpou autwn diekoyan kai dihlqon pulhn kai exhlqon di' authV kai exhlqen o basileuV autwn pro proswpou autwn o de kurioV hghsetai autwn

“A natureza humana também quer a sua parte. Até Maria, Mãe de Jesus, que sabia que por meio de Sua morte a humanidade seria redimida, chorou e sofreu – e como sofreu!” São Padre Pio de Pietrelcina