1. kai esthsen dauid o basileuV kai oi arconteV thV dunamewV eiV ta erga touV uiouV asaf kai aiman kai idiqwn touV apofqeggomenouV en kinuraiV kai en nablaiV kai en kumbaloiV kai egeneto o ariqmoV autwn kata kefalhn autwn ergazomenwn en toiV ergoiV autwn

2. uioi asaf zakcour kai iwshf kai naqaniaV kai erahl uioi asaf ecomenoi asaf tou profhtou ecomenoi tou basilewV

3. tw idiqwn uioi idiqwn godolia kai souri kai isaia kai semei kai asabia kai mattaqiaV ex meta ton patera autwn idiqwn en kinura anakrouomenoi exomologhsin kai ainesin tw kuriw

4. tw aimani uioi aiman boukiaV kai manqaniaV kai azarahl kai soubahl kai ierimwq kai ananiaV kai anani kai hliaqa kai godollaqi kai rwmemqi-wd kai iesbakasa kai mallhqi kai wqhri kai meazwq

5. panteV outoi uioi tw aiman tw anakrouomenw tw basilei en logoiV qeou uywsai keraV kai edwken o qeoV tw aiman uiouV deka tessaraV kai qugateraV treiV

6. panteV outoi meta tou patroV autwn umnwdounteV en oikw kuriou en kumbaloiV kai en nablaiV kai en kinuraiV ecomena tou basilewV kai asaf kai idiqwn kai aimani

7. kai egeneto o ariqmoV autwn meta touV adelfouV autwn dedidagmenoi adein kuriw paV suniwn diakosioi ogdohkonta kai oktw

8. kai ebalon kai autoi klhrouV efhmeriwn kata ton mikron kai kata ton megan teleiwn kai manqanontwn

9. kai exhlqen o klhroV o prwtoV uiwn autou kai adelfwn autou tw asaf tw iwshf godolia o deuteroV hnia adelfoi autou kai uioi autou deka duo

10. o tritoV zakcour uioi autou kai adelfoi autou deka duo

11. o tetartoV iesdri uioi autou kai adelfoi autou deka duo

12. o pemptoV naqaniaV uioi autou kai adelfoi autou deka duo

13. o ektoV boukiaV uioi autou kai adelfoi autou deka duo

14. o ebdomoV iserihl uioi autou kai adelfoi autou deka duo

15. o ogdooV iwsia uioi autou kai adelfoi autou deka duo

16. o enatoV manqaniaV uioi autou kai adelfoi autou deka duo

17. o dekatoV semei uioi autou kai adelfoi autou deka duo

18. o endekatoV azaria uioi autou kai adelfoi autou deka duo

19. o dwdekatoV asabia uioi autou kai adelfoi autou deka duo

20. o triskaidekatoV soubahl uioi autou kai adelfoi autou deka duo

21. o tessareskaidekatoV mattaqiaV uioi autou kai adelfoi autou deka duo

22. o pentekaidekatoV ierimwq uioi autou kai adelfoi autou deka duo

23. o ekkaidekatoV ananiaV uioi autou kai adelfoi autou deka duo

24. o eptakaidekatoV iesbakasa uioi autou kai adelfoi autou deka duo

25. o oktwkaidekatoV anani uioi autou kai adelfoi autou deka duo

26. o enneakaidekatoV mellhqi uioi autou kai adelfoi autou deka duo

27. o eikostoV eliaqa uioi autou kai adelfoi autou deka duo

28. o eikostoV prwtoV hqir uioi autou kai adelfoi autou deka duo

29. o eikostoV deuteroV godollaqi uioi autou kai adelfoi autou deka duo

30. o tritoV kai eikostoV meazwq uioi autou kai adelfoi autou deka duo

31. o tetartoV kai eikostoV rwmemqi-wd uioi autou kai adelfoi autou deka duo

“Há duas razões principais para se orar com muita satisfação: primeiro para render a Deus a honra e a glória que Lhe são devidas. Segundo, para falar com São Padre Pio de Pietrelcina