Znaleziono 132 Wyniki dla: isaak

 • apokriqeiV de isaak eipen tw hsau ei kurion auton epoihsa sou kai pantaV touV adelfouV autou epoihsa autou oiketaV sitw kai oinw esthrisa auton soi de ti poihsw teknon (Gênesis 27, 37)

 • eipen de hsau proV ton patera autou mh eulogia mia soi estin pater euloghson dh kame pater katanucqentoV de isaak anebohsen fwnhn hsau kai eklausen (Gênesis 27, 38)

 • apokriqeiV de isaak o pathr autou eipen autw idou apo thV piothtoV thV ghV estai h katoikhsiV sou kai apo thV drosou tou ouranou anwqen (Gênesis 27, 39)

 • eipen de rebekka proV isaak proswcqika th zwh mou dia taV qugateraV twn uiwn cet ei lhmyetai iakwb gunaika apo twn qugaterwn thV ghV tauthV ina ti moi zhn (Gênesis 27, 46)

 • proskalesamenoV de isaak ton iakwb euloghsen auton kai eneteilato autw legwn ou lhmyh gunaika ek twn qugaterwn canaan (Gênesis 28, 1)

 • kai apesteilen isaak ton iakwb kai eporeuqh eiV thn mesopotamian proV laban ton uion baqouhl tou surou adelfon de rebekkaV thV mhtroV iakwb kai hsau (Gênesis 28, 5)

 • eiden de hsau oti euloghsen isaak ton iakwb kai apwceto eiV thn mesopotamian suriaV labein eautw ekeiqen gunaika en tw eulogein auton kai eneteilato autw legwn ou lhmyh gunaika apo twn qugaterwn canaan (Gênesis 28, 6)

 • kai eiden hsau oti ponhrai eisin ai qugatereV canaan enantion isaak tou patroV autou (Gênesis 28, 8)

 • o de kurioV epesthrikto ep' authV kai eipen egw kurioV o qeoV abraam tou patroV sou kai o qeoV isaak mh fobou h gh ef' hV su kaqeudeiV ep' authV soi dwsw authn kai tw spermati sou (Gênesis 28, 13)

 • kai aphgagen panta ta uparconta autou kai pasan thn aposkeuhn autou hn periepoihsato en th mesopotamia kai panta ta autou apelqein proV isaak ton patera autou eiV ghn canaan (Gênesis 31, 18)

 • ei mh o qeoV tou patroV mou abraam kai o foboV isaak hn moi nun an kenon me exapesteilaV thn tapeinwsin mou kai ton kopon twn ceirwn mou eiden o qeoV kai hlegxen se ecqeV (Gênesis 31, 42)

 • o qeoV abraam kai o qeoV nacwr krinei ana meson hmwn kai wmosen iakwb kata tou fobou tou patroV autou isaak (Gênesis 31, 53)


“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina