Znaleziono 132 Wyniki dla: isaak

 • egeneto de polucronioV ekei parakuyaV de abimelec o basileuV gerarwn dia thV quridoV eiden ton isaak paizonta meta rebekkaV thV gunaikoV autou (Gênesis 26, 8)

 • ekalesen de abimelec ton isaak kai eipen autw ara ge gunh sou estin ti oti eipaV adelfh mou estin eipen de autw isaak eipa gar mhpote apoqanw di' authn (Gênesis 26, 9)

 • espeiren de isaak en th gh ekeinh kai euren en tw eniautw ekeinw ekatosteuousan kriqhn euloghsen de auton kurioV (Gênesis 26, 12)

 • eipen de abimelec proV isaak apelqe af' hmwn oti dunatwteroV hmwn egenou sfodra (Gênesis 26, 16)

 • kai aphlqen ekeiqen isaak kai katelusen en th faraggi gerarwn kai katwkhsen ekei (Gênesis 26, 17)

 • kai palin isaak wruxen ta freata tou udatoV a wruxan oi paideV abraam tou patroV autou kai enefraxan auta oi fulistiim meta to apoqanein abraam ton patera autou kai epwnomasen autoiV onomata kata ta onomata a epwnomasen abraam o pathr autou (Gênesis 26, 18)

 • kai wruxan oi paideV isaak en th faraggi gerarwn kai euron ekei frear udatoV zwntoV (Gênesis 26, 19)

 • kai emacesanto oi poimeneV gerarwn meta twn poimenwn isaak faskonteV autwn einai to udwr kai ekalesen to onoma tou freatoV adikia hdikhsan gar auton (Gênesis 26, 20)

 • aparaV de isaak ekeiqen wruxen frear eteron ekrinonto de kai peri ekeinou kai epwnomasen to onoma autou ecqria (Gênesis 26, 21)

 • kai wkodomhsen ekei qusiasthrion kai epekalesato to onoma kuriou kai ephxen ekei thn skhnhn autou wruxan de ekei oi paideV isaak frear (Gênesis 26, 25)

 • kai eipen autoiV isaak ina ti hlqate proV me umeiV de emishsate me kai apesteilate me af' umwn (Gênesis 26, 27)

 • kai anastanteV to prwi wmosan anqrwpoV tw plhsion autou kai exapesteilen autouV isaak kai apwconto ap' autou meta swthriaV (Gênesis 26, 31)


“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina