Znaleziono 132 Wyniki dla: isaak

 • prosece seautw paidion apo pashV porneiaV kai gunaika prwton labe apo tou spermatoV twn paterwn sou mh labhV gunaika allotrian h ouk estin ek thV fulhV tou patroV sou dioti uioi profhtwn esmen nwe abraam isaak iakwb oi patereV hmwn apo tou aiwnoV mnhsqhti paidion oti outoi panteV elabon gunaikaV ek twn adelfwn autwn kai euloghqhsan en toiV teknoiV autwn kai to sperma autwn klhronomhsei ghn (Tobias 4, 12)

 • mnhsqhte osa epoihsen meta abraam kai osa epeirasen ton isaak kai osa egeneto tw iakwb en mesopotamia thV suriaV poimainonti ta probata laban tou adelfou thV mhtroV autou (Judite 8, 26)

 • on dieqeto tw abraam kai tou orkou autou tw isaak (Salmos 104, 9)

 • kai agaqopoihsai umin o qeoV kai mnhsqeih thV diaqhkhV autou thV proV abraam kai isaak kai iakwb twn doulwn autou twn pistwn (II Macabeus 1, 2)

 • kai en tw isaak esthsen outwV di' abraam ton patera autou (Eclesiástico 44, 22)

 • kai apostreyw autouV eiV thn ghn hn wmosa toiV patrasin autwn tw abraam kai tw isaak kai tw iakwb kai kurieusousin authV kai plhqunw autouV kai ou mh smikrunqwsin (Baruc 2, 34)

 • abraam egennhsen ton isaak isaak de egennhsen ton iakwb iakwb de egennhsen ton ioudan kai touV adelfouV autou (São Mateus 1, 2)

 • legw de umin oti polloi apo anatolwn kai dusmwn hxousin kai anakliqhsontai meta abraam kai isaak kai iakwb en th basileia twn ouranwn (São Mateus 8, 11)

 • egw eimi o qeoV abraam kai o qeoV isaak kai o qeoV iakwb ouk estin o qeoV qeoV nekrwn alla zwntwn (São Mateus 22, 32)

 • peri de twn nekrwn oti egeirontai ouk anegnwte en th biblw mwsewV epi thV batou wV eipen autw o qeoV legwn egw o qeoV abraam kai o qeoV isaak kai o qeoV iakwb (São Marcos 12, 26)

 • tou iakwb tou isaak tou abraam tou qara tou nacwr (São Lucas 3, 34)

 • ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn otan oyhsqe abraam kai isaak kai iakwb kai pantaV touV profhtaV en th basileia tou qeou umaV de ekballomenouV exw (São Lucas 13, 28)


“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina