Znaleziono 132 Wyniki dla: isaak

 • egeneto de en th hmera ekeinh kai paragenomenoi oi paideV isaak aphggeilan autw peri tou freatoV ou wruxan kai eipan ouc euromen udwr (Gênesis 26, 32)

 • kai hsan erizousai tw isaak kai th rebekka (Gênesis 26, 35)

 • egeneto de meta to ghrasai isaak kai hmblunqhsan oi ofqalmoi autou tou oran kai ekalesen hsau ton uion autou ton presbuteron kai eipen autw uie mou kai eipen idou egw (Gênesis 27, 1)

 • rebekka de hkousen lalountoV isaak proV hsau ton uion autou eporeuqh de hsau eiV to pedion qhreusai qhran tw patri autou (Gênesis 27, 5)

 • eipen de isaak tw uiw autou ti touto o tacu eureV w teknon o de eipen o paredwken kurioV o qeoV sou enantion mou (Gênesis 27, 20)

 • eipen de isaak tw iakwb eggison moi kai yhlafhsw se teknon ei su ei o uioV mou hsau h ou (Gênesis 27, 21)

 • hggisen de iakwb proV isaak ton patera autou kai eyhlafhsen auton kai eipen h men fwnh fwnh iakwb ai de ceireV ceireV hsau (Gênesis 27, 22)

 • kai eipen autw isaak o pathr autou eggison moi kai filhson me teknon (Gênesis 27, 26)

 • kai egeneto meta to pausasqai isaak eulogounta iakwb ton uion autou kai egeneto wV exhlqen iakwb apo proswpou isaak tou patroV autou kai hsau o adelfoV autou hlqen apo thV qhraV (Gênesis 27, 30)

 • kai eipen autw isaak o pathr autou tiV ei su o de eipen egw eimi o uioV sou o prwtotokoV hsau (Gênesis 27, 32)

 • exesth de isaak ekstasin megalhn sfodra kai eipen tiV oun o qhreusaV moi qhran kai eisenegkaV moi kai efagon apo pantwn pro tou se elqein kai huloghsa auton kai euloghmenoV estw (Gênesis 27, 33)

 • egeneto de hnika hkousen hsau ta rhmata isaak tou patroV autou anebohsen fwnhn megalhn kai pikran sfodra kai eipen euloghson dh kame pater (Gênesis 27, 34)


“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina