Znaleziono 132 Wyniki dla: isaak

 • eishlqen de isaak eiV ton oikon thV mhtroV autou kai elaben thn rebekkan kai egeneto autou gunh kai hgaphsen authn kai pareklhqh isaak peri sarraV thV mhtroV autou (Gênesis 24, 67)

 • edwken de abraam panta ta uparconta autou isaak tw uiw autou (Gênesis 25, 5)

 • kai toiV uioiV twn pallakwn autou edwken abraam domata kai exapesteilen autouV apo isaak tou uiou autou eti zwntoV autou proV anatolaV eiV ghn anatolwn (Gênesis 25, 6)

 • kai eqayan auton isaak kai ismahl oi uioi autou eiV to sphlaion to diploun eiV ton agron efrwn tou saar tou cettaiou o estin apenanti mambrh (Gênesis 25, 9)

 • egeneto de meta to apoqanein abraam euloghsen o qeoV isaak ton uion autou kai katwkhsen isaak para to frear thV orasewV (Gênesis 25, 11)

 • kai autai ai geneseiV isaak tou uiou abraam abraam egennhsen ton isaak (Gênesis 25, 19)

 • hn de isaak etwn tessarakonta ote elaben thn rebekkan qugatera baqouhl tou surou ek thV mesopotamiaV adelfhn laban tou surou eautw gunaika (Gênesis 25, 20)

 • edeito de isaak kuriou peri rebekkaV thV gunaikoV autou oti steira hn ephkousen de autou o qeoV kai elaben en gastri rebekka h gunh autou (Gênesis 25, 21)

 • kai meta touto exhlqen o adelfoV autou kai h ceir autou epeilhmmenh thV pternhV hsau kai ekalesen to onoma autou iakwb isaak de hn etwn exhkonta ote eteken autouV rebekka (Gênesis 25, 26)

 • hgaphsen de isaak ton hsau oti h qhra autou brwsiV autw rebekka de hgapa ton iakwb (Gênesis 25, 28)

 • egeneto de limoV epi thV ghV cwriV tou limou tou proteron oV egeneto en tw cronw tw abraam eporeuqh de isaak proV abimelec basilea fulistiim eiV gerara (Gênesis 26, 1)

 • kai katwkhsen isaak en geraroiV (Gênesis 26, 6)


“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina