Znaleziono 132 Wyniki dla: isaak

 • oti de egeirontai oi nekroi kai mwshV emhnusen epi thV batou wV legei kurion ton qeon abraam kai ton qeon isaak kai ton qeon iakwb (São Lucas 20, 37)

 • o qeoV abraam kai isaak kai iakwb o qeoV twn paterwn hmwn edoxasen ton paida autou ihsoun on umeiV paredwkate kai hrnhsasqe auton kata proswpon pilatou krinantoV ekeinou apoluein (Atos dos Apóstolos 3, 13)

 • kai edwken autw diaqhkhn peritomhV kai outwV egennhsen ton isaak kai perietemen auton th hmera th ogdoh kai o isaak ton iakwb kai o iakwb touV dwdeka patriarcaV (Atos dos Apóstolos 7, 8)

 • egw o qeoV twn paterwn sou o qeoV abraam kai o qeoV isaak kai o qeoV iakwb entromoV de genomenoV mwshV ouk etolma katanohsai (Atos dos Apóstolos 7, 32)

 • oud oti eisin sperma abraam panteV tekna all en isaak klhqhsetai soi sperma (Romanos 9, 7)

 • ou monon de alla kai rebekka ex enoV koithn ecousa isaak tou patroV hmwn (Romanos 9, 10)

 • hmeiV de adelfoi kata isaak epaggeliaV tekna esmen (Gálatas 4, 28)

 • pistei parwkhsen eiV thn ghn thV epaggeliaV wV allotrian en skhnaiV katoikhsaV meta isaak kai iakwb twn sugklhronomwn thV epaggeliaV thV authV (Hebreus 11, 9)

 • pistei prosenhnocen abraam ton isaak peirazomenoV kai ton monogenh proseferen o taV epaggeliaV anadexamenoV (Hebreus 11, 17)

 • proV on elalhqh oti en isaak klhqhsetai soi sperma (Hebreus 11, 18)

 • pistei peri mellontwn euloghsen isaak ton iakwb kai ton hsau (Hebreus 11, 20)

 • abraam o pathr hmwn ouk ex ergwn edikaiwqh anenegkaV isaak ton uion autou epi to qusiasthrion (São Tiago 2, 21)


“Não queremos aceitar o fato de que o sofrimento é necessário para nossa alma e de que a cruz deve ser o nosso pão cotidiano. Assim como o corpo precisa ser nutrido, também a alma precisa da cruz, dia a dia, para purificá-la e desapegá-la das coisas terrenas. Não queremos entender que Deus não quer e não pode salvar-nos nem santificar-nos sem a cruz. Quanto mais Ele chama uma alma a Si, mais a santifica por meio da cruz.” São Padre Pio de Pietrelcina