Znaleziono 2532 Wyniki dla: autw

 • kai sullabousa eteken sarra tw abraam uion eiV to ghraV eiV ton kairon kaqa elalhsen autw kurioV (Gênesis 21, 2)

 • kai ekalesen abraam to onoma tou uiou autou tou genomenou autw on eteken autw sarra isaak (Gênesis 21, 3)

 • perietemen de abraam ton isaak th ogdoh hmera kaqa eneteilato autw o qeoV (Gênesis 21, 4)

 • abraam de hn ekaton etwn hnika egeneto autw isaak o uioV autou (Gênesis 21, 5)

 • kai katwkhsen en th erhmw th faran kai elaben autw h mhthr gunaika ek ghV aiguptou (Gênesis 21, 21)

 • kai eipen autw abimelec ouk egnwn tiV epoihsen to pragma touto oude su moi aphggeilaV oude egw hkousa all' h shmeron (Gênesis 21, 26)

 • anastaV de abraam to prwi epesaxen thn onon autou parelaben de meq' eautou duo paidaV kai isaak ton uion autou kai scisaV xula eiV olokarpwsin anastaV eporeuqh kai hlqen epi ton topon on eipen autw o qeoV (Gênesis 22, 3)

 • hlqon epi ton topon on eipen autw o qeoV kai wkodomhsen ekei abraam qusiasthrion kai epeqhken ta xula kai sumpodisaV isaak ton uion autou epeqhken auton epi to qusiasthrion epanw twn xulwn (Gênesis 22, 9)

 • kai ekalesen auton aggeloV kuriou ek tou ouranou kai eipen autw abraam abraam o de eipen idou egw (Gênesis 22, 11)

 • kai eipen mh epibalhV thn ceira sou epi to paidarion mhde poihshV autw mhden nun gar egnwn oti fobh ton qeon su kai ouk efeisw tou uiou sou tou agaphtou di' eme (Gênesis 22, 12)

 • kai dotw moi to sphlaion to diploun o estin autw to on en merei tou agrou autou arguriou tou axiou dotw moi auto en umin eiV kthsin mnhmeiou (Gênesis 23, 9)

 • par' emoi genou kurie kai akouson mou ton agron kai to sphlaion to en autw soi didwmi enantion pantwn twn politwn mou dedwka soi qayon ton nekron sou (Gênesis 23, 11)


“É sempre necessário ir para a frente, nunca para trás, na vida espiritual. O barco que pára em vez de ir adiante é empurrado para trás pelo vento.” São Padre Pio de Pietrelcina