Znaleziono 2532 Wyniki dla: autw

 • wfqh de autw kurioV kai eipen mh katabhV eiV aigupton katoikhson de en th gh h an soi eipw (Gênesis 26, 2)

 • ekalesen de abimelec ton isaak kai eipen autw ara ge gunh sou estin ti oti eipaV adelfh mou estin eipen de autw isaak eipa gar mhpote apoqanw di' authn (Gênesis 26, 9)

 • eipen de autw abimelec ti touto epoihsaV hmin mikrou ekoimhqh tiV tou genouV mou meta thV gunaikoV sou kai ephgageV ef' hmaV agnoian (Gênesis 26, 10)

 • egeneto de autw kthnh probatwn kai kthnh bown kai gewrgia polla ezhlwsan de auton oi fulistiim (Gênesis 26, 14)

 • kai wfqh autw kurioV en th nukti ekeinh kai eipen egw eimi o qeoV abraam tou patroV sou mh fobou meta sou gar eimi kai huloghka se kai plhqunw to sperma sou dia abraam ton patera sou (Gênesis 26, 24)

 • egeneto de en th hmera ekeinh kai paragenomenoi oi paideV isaak aphggeilan autw peri tou freatoV ou wruxan kai eipan ouc euromen udwr (Gênesis 26, 32)

 • egeneto de meta to ghrasai isaak kai hmblunqhsan oi ofqalmoi autou tou oran kai ekalesen hsau ton uion autou ton presbuteron kai eipen autw uie mou kai eipen idou egw (Gênesis 27, 1)

 • eipen de autw h mhthr ep' eme h katara sou teknon monon upakouson thV fwnhV mou kai poreuqeiV enegke moi (Gênesis 27, 13)

 • kai eipen prosagage moi kai fagomai apo thV qhraV sou teknon ina euloghsh se h yuch mou kai proshgagen autw kai efagen kai eishnegken autw oinon kai epien (Gênesis 27, 25)

 • kai eipen autw isaak o pathr autou eggison moi kai filhson me teknon (Gênesis 27, 26)

 • kai eipen autw isaak o pathr autou tiV ei su o de eipen egw eimi o uioV sou o prwtotokoV hsau (Gênesis 27, 32)

 • eipen de autw elqwn o adelfoV sou meta dolou elaben thn eulogian sou (Gênesis 27, 35)


Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina