Znaleziono 2532 Wyniki dla: autw

 • kai tw shm egenhqh kai autw patri pantwn twn uiwn eber adelfw iafeq tou meizonoV (Gênesis 10, 21)

 • kai eporeuqh abram kaqaper elalhsen autw kurioV kai wceto met' autou lwt abram de hn etwn ebdomhkonta pente ote exhlqen ek carran (Gênesis 12, 4)

 • kai wfqh kurioV tw abram kai eipen autw tw spermati sou dwsw thn ghn tauthn kai wkodomhsen ekei abram qusiasthrion kuriw tw ofqenti autw (Gênesis 12, 7)

 • kai tw abram eu ecrhsanto di' authn kai egenonto autw probata kai moscoi kai onoi paideV kai paidiskai hmionoi kai kamhloi (Gênesis 12, 16)

 • kai eneteilato faraw andrasin peri abram sumpropemyai auton kai thn gunaika autou kai panta osa hn autw kai lwt met' autou (Gênesis 12, 20)

 • exhlqen de basileuV sodomwn eiV sunanthsin autw meta to anastreyai auton apo thV kophV tou codollogomor kai twn basilewn twn met' autou eiV thn koilada thn sauh touto hn to pedion basilewV (Gênesis 14, 17)

 • kai euloghtoV o qeoV o uyistoV oV paredwken touV ecqrouV sou upoceiriouV soi kai edwken autw dekathn apo pantwn (Gênesis 14, 20)

 • exhgagen de auton exw kai eipen autw anableyon dh eiV ton ouranon kai ariqmhson touV asteraV ei dunhsh exariqmhsai autouV kai eipen outwV estai to sperma sou (Gênesis 15, 5)

 • kai episteusen abram tw qew kai elogisqh autw eiV dikaiosunhn (Gênesis 15, 6)

 • eipen de autw labe moi damalin trietizousan kai aiga trietizousan kai krion trietizonta kai trugona kai peristeran (Gênesis 15, 9)

 • elaben de autw panta tauta kai dieilen auta mesa kai eqhken auta antiproswpa allhloiV ta de ornea ou dieilen (Gênesis 15, 10)

 • peri de hliou dusmaV ekstasiV epepesen tw abram kai idou foboV skoteinoV megaV epipiptei autw (Gênesis 15, 12)


“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina