Znaleziono 2532 Wyniki dla: autw

  • kai edoqh autw polemon poihsai meta twn agiwn kai nikhsai autouV kai edoqh autw exousia epi pasan fulhn kai glwssan kai eqnoV (Apocalipse 13, 7)

  • kai proskunhsousin autw panteV oi katoikounteV epi thV ghV wn ou gegraptai ta onomata en th biblw thV zwhV tou arniou esfagmenou apo katabolhV kosmou (Apocalipse 13, 8)

  • kai plana touV katoikountaV epi thV ghV dia ta shmeia a edoqh autw poihsai enwpion tou qhriou legwn toiV katoikousin epi thV ghV poihsai eikona tw qhriw o ecei thn plhghn thV macairaV kai ezhsen (Apocalipse 13, 14)

  • kai edoqh autw dounai pneuma th eikoni tou qhriou ina kai lalhsh h eikwn tou qhriou kai poihsh osoi an mh proskunhswsin thn eikona tou qhriou ina apoktanqwsin (Apocalipse 13, 15)

  • legonta en fwnh megalh fobhqhte ton qeon kai dote autw doxan oti hlqen h wra thV krisewV autou kai proskunhsate tw poihsanti ton ouranon kai thn ghn kai qalassan kai phgaV udatwn (Apocalipse 14, 7)

  • kai o tetartoV aggeloV execeen thn fialhn autou epi ton hlion kai edoqh autw kaumatisai touV anqrwpouV en puri (Apocalipse 16, 8)

  • kai ekaumatisqhsan oi anqrwpoi kauma mega kai eblasfhmhsan to onoma tou qeou tou econtoV exousian epi taV plhgaV tautaV kai ou metenohsan dounai autw doxan (Apocalipse 16, 9)

  • cairwmen kai agalliwmeqa kai dwmen thn doxan autw oti hlqen o gamoV tou arniou kai h gunh autou htoimasen eauthn (Apocalipse 19, 7)

  • kai epeson emprosqen twn podwn autou proskunhsai autw kai legei moi ora mh sundouloV sou eimi kai twn adelfwn sou twn econtwn thn marturian tou ihsou tw qew proskunhson h gar marturia tou ihsou estin to pneuma thV profhteiaV (Apocalipse 19, 10)

  • kai ta strateumata en tw ouranw hkolouqei autw ef ippoiV leukoiV endedumenoi bussinon leukon kai kaqaron (Apocalipse 19, 14)

  • o nikwn klhronomhsei panta kai esomai autw qeoV kai autoV estai moi o uioV (Apocalipse 21, 7)

  • kai pan katanaqema ouk estai eti kai o qronoV tou qeou kai tou arniou en auth estai kai oi douloi autou latreusousin autw (Apocalipse 22, 3)


“Quem te agita e te atormenta é o demônio.Quem te consola é Deus”! São Padre Pio de Pietrelcina