Znaleziono 2532 Wyniki dla: autw

 • kai esth o agroV efrwn oV hn en tw diplw sphlaiw oV estin kata proswpon mambrh o agroV kai to sphlaion o hn en autw kai pan dendron o hn en tw agrw o estin en toiV orioiV autou kuklw (Gênesis 23, 17)

 • kai ekurwqh o agroV kai to sphlaion o hn en autw tw abraam eiV kthsin tafou para twn uiwn cet (Gênesis 23, 20)

 • kai eqhken o paiV thn ceira autou upo ton mhron abraam tou kuriou autou kai wmosen autw peri tou rhmatoV toutou (Gênesis 24, 9)

 • kai eipen autw qugathr baqouhl eimi egw tou melcaV on eteken tw nacwr (Gênesis 24, 24)

 • kai eipen autw kai acura kai cortasmata polla par' hmin kai topoV tou katalusai (Gênesis 24, 25)

 • kai eipen autw deuro eiselqe euloghtoV kurioV ina ti esthkaV exw egw de htoimaka thn oikian kai topon taiV kamhloiV (Gênesis 24, 31)

 • kurioV de euloghsen ton kurion mou sfodra kai uywqh kai edwken autw probata kai moscouV argurion kai crusion paidaV kai paidiskaV kamhlouV kai onouV (Gênesis 24, 35)

 • kai eteken sarra h gunh tou kuriou mou uion ena tw kuriw mou meta to ghrasai auton kai edwken autw osa hn autw (Gênesis 24, 36)

 • kai hrwthsa authn kai eipa tinoV ei qugathr h de efh qugathr baqouhl eimi tou uiou nacwr on eteken autw melca kai perieqhka auth ta enwtia kai ta yelia peri taV ceiraV authV (Gênesis 24, 47)

 • eteken de autw ton zemran kai ton iexan kai ton madan kai ton madiam kai ton iesbok kai ton swue (Gênesis 25, 2)

 • hgaphsen de isaak ton hsau oti h qhra autou brwsiV autw rebekka de hgapa ton iakwb (Gênesis 25, 28)

 • kai eipen autw iakwb omoson moi shmeron kai wmosen autw apedoto de hsau ta prwtotokia tw iakwb (Gênesis 25, 33)


“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina