1. allhlouia aggaiou kai zacariou ainei h yuch mou ton kurion

2. ainesw kurion en zwh mou yalw tw qew mou ewV uparcw

3. mh pepoiqate ep' arcontaV kai ef' uiouV anqrwpwn oiV ouk estin swthria

4. exeleusetai to pneuma autou kai epistreyei eiV thn ghn autou en ekeinh th hmera apolountai panteV oi dialogismoi autwn

5. makarioV ou o qeoV iakwb bohqoV h elpiV autou epi kurion ton qeon autou

6. ton poihsanta ton ouranon kai thn ghn thn qalassan kai panta ta en autoiV ton fulassonta alhqeian eiV ton aiwna

7. poiounta krima toiV adikoumenoiV didonta trofhn toiV peinwsin kurioV luei pepedhmenouV

8. kurioV anorqoi katerragmenouV kurioV sofoi tuflouV kurioV agapa dikaiouV

9. kurioV fulassei touV proshlutouV orfanon kai chran analhmyetai kai odon amartwlwn afaniei

10. basileusei kurioV eiV ton aiwna o qeoV sou siwn eiV genean kai geneanLivros sugeridos


“Não se desencoraje se você precisa trabalhar muito para colher pouco. Se você pensasse em quanto uma só alma custou a Jesus, você nunca reclamaria!” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.