1. wdh twn anabaqmwn makarioi panteV oi foboumenoi ton kurion oi poreuomenoi en taiV odoiV autou

2. touV ponouV twn karpwn sou fagesai makarioV ei kai kalwV soi estai

3. h gunh sou wV ampeloV euqhnousa en toiV klitesi thV oikiaV sou oi uioi sou wV neofuta elaiwn kuklw thV trapezhV sou

4. idou outwV euloghqhsetai anqrwpoV o foboumenoV ton kurion

5. euloghsai se kurioV ek siwn kai idoiV ta agaqa ierousalhm pasaV taV hmeraV thV zwhV sou

6. kai idoiV uiouV twn uiwn sou eirhnh epi ton israhl

“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina