1. I doðe mi rijeè Jahvina:

2. "Sine èovjeèji, prorokuj i reci: 'Ovako govori Jahve Gospod: Kukajte: 'Jao dana!'

3. Jer se bliži dan, bliži se dan Jahvin! Dan oblaèan, vrijeme narodima odreðeno.

4. I maè æe uæi u Egipat, a strah æe ophrvati Etiopiju kad mrtvi stanu padati po Egiptu i kad se razgrabi njegovo blago te kad mu temelje sve sruše.

5. Kuš, Put i Lud, sva Arabija i Libija, i sinovi zemlje Krete s njima od maèa æe izginuti'!

6. Ovako govori Jahve Gospod: 'Past æe koji podupiru Egipat i srozat æe se ponos njegove moæi. Od Migdola do Sevana sve æe u njemu od maèa pasti - rijeè je Jahve Gospoda.

7. On æe biti pustoš meðu opustošenim zemljama, a njegovi gradovi ruševine meðu razrušenim gradovima.

8. I znat æe da sam ja Jahve kad zapalim svoj oganj u Egiptu i zatrem sve pomagaèe njegove.

9. U onaj æe dan glasnici od mene na laðama isploviti da zastraše bezbrižnu Etiopiju. I strah æe je ophrvati u dan egipatski. Jer, evo, bliži se!'

10. Ovako govori Jahve Gospod: 'Uništit æu mnoštvo egipatsko rukom Nabukodonozora, kralja babilonskoga!

11. On i njegov narod s njime - najokrutniji meðu narodima - bit æe dovedeni da zemlju zatru. I oni æe isukati maè na Egipat i svu æe mu zemlju truplima ispuniti.

12. A ja æu isušiti rijeke i zemlju predati u ruke silnicima, opustošit æu zemlju i što je u njoj - rukom tuðinaca. Ja, Jahve, rekoh!'

13. Ovako govori Jahve Gospod: 'Razorit æu kumire i ništavila istrijebiti iz Memfisa, i neæe više biti knezova u egipatskoj zemlji, a strah æu posijati u zemlji egipatskoj.

14. Opustošit æu Patros, zapaliti Soan, izvršiti sud na Tebi.

15. Iskalit æu gnjev nad Sinom, tvrðom egipatskom, istrijebit æu mnoštvo u Tebi.

16. Zapalit æu oganj pod Egiptom: Sin æe uzdrhtati od strave, Teba æe biti osvojena, a Memfis u tjeskobi dan za danom.

17. Mladiæi Heliopola i Pi-Beseta od maèa æe pasti. A oni æe biti odvedeni u ropstvo!

18. Nad Tafnisom pomrèat æe dan kad ondje slomim jaram egipatski i kad se dokonèa ponos moæi u njemu! Nad njim æe se nadviti oblak, i njegove æe kæeri biti odvedene u ropstvo!

19. Tako æu izvršiti sud nad Egiptom, i znat æe da sam ja Jahve.'"

20. Godine jedanaeste, prvoga mjeseca, sedmoga dana doðe mi rijeè Jahvina:

21. "Sine èovjeèji, gle, slomih mišicu faraonu, kralju egipatskom! I evo, nisu je ni povili: nisu metnuli lijekove niti su je povojima obavili da je okrijepe kako bi se opet mogla prihvatiti maèa.

22. Stoga ovako govori Jahve Gospod: 'Evo me protiv faraona, kralja egipatskoga, da mu slomim obje ruke, i zdravu i slomljenu, i da mu maè izbijem iz ruke!

23. Razagnat æu Egipæane meðu narode i rasijati ih po zemljama!

24. Ojaèat æu ruke kralju babilonskom i maè æu svoj staviti u njegovu ruku; a faraonu æu slomiti ruke te æe stenjati pred neprijateljem kao ranjenik.

25. Da, ojaèat æu ruke kralju babilonskom, a ruke æe faraonove klonuti. I znat æe se da sam ja Jahve kad metnem maè svoj u ruke kralju babilonskom i on ga zavitla nad zemljom egipatskom.

26. Raspršit æu Egipæane meðu narode i rasijati ih po zemljama. I znat æe da sam ja Jahve.'"

“O grau sublime da humildade é não só reconhecer a abnegação, mas amá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina