1. arcomeqa palin eautouV sunistanein ei mh crhzomen wV tineV sustatikwn epistolwn proV umaV h ex umwn sustatikwn

2. h epistolh hmwn umeiV este eggegrammenh en taiV kardiaiV hmwn ginwskomenh kai anaginwskomenh upo pantwn anqrwpwn

3. faneroumenoi oti este epistolh cristou diakonhqeisa uf hmwn eggegrammenh ou melani alla pneumati qeou zwntoV ouk en plaxin liqinaiV all en plaxin kardiaV sarkinaiV

4. pepoiqhsin de toiauthn ecomen dia tou cristou proV ton qeon

5. ouc oti ikanoi esmen af eautwn logisasqai ti wV ex eautwn all h ikanothV hmwn ek tou qeou

6. oV kai ikanwsen hmaV diakonouV kainhV diaqhkhV ou grammatoV alla pneumatoV to gar gramma apokteinei to de pneuma zwopoiei

7. ei de h diakonia tou qanatou en grammasin entetupwmenh en liqoiV egenhqh en doxh wste mh dunasqai atenisai touV uiouV israhl eiV to proswpon mwsewV dia thn doxan tou proswpou autou thn katargoumenhn

8. pwV ouci mallon h diakonia tou pneumatoV estai en doxh

9. ei gar h diakonia thV katakrisewV doxa pollw mallon perisseuei h diakonia thV dikaiosunhV en doxh

10. kai gar oude dedoxastai to dedoxasmenon en toutw tw merei eneken thV uperballoushV doxhV

11. ei gar to katargoumenon dia doxhV pollw mallon to menon en doxh

12. econteV oun toiauthn elpida pollh parrhsia crwmeqa

13. kai ou kaqaper mwshV etiqei kalumma epi to proswpon eautou proV to mh atenisai touV uiouV israhl eiV to teloV tou katargoumenou

14. all epwrwqh ta nohmata autwn acri gar thV shmeron to auto kalumma epi th anagnwsei thV palaiaV diaqhkhV menei mh anakaluptomenon o ti en cristw katargeitai

15. all ewV shmeron hnika anaginwsketai mwshV kalumma epi thn kardian autwn keitai

16. hnika d an epistreyh proV kurion periaireitai to kalumma

17. o de kurioV to pneuma estin ou de to pneuma kuriou ekei eleuqeria

18. hmeiV de panteV anakekalummenw proswpw thn doxan kuriou katoptrizomenoi thn authn eikona metamorfoumeqa apo doxhV eiV doxan kaqaper apo kuriou pneumatoV

O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina