1. allhlouia exomologhsomai soi kurie en olh kardia mou en boulh euqeiwn kai sunagwgh

2. megala ta erga kuriou exezhthmena eiV panta ta qelhmata autou

3. exomologhsiV kai megaloprepeia to ergon autou kai h dikaiosunh autou menei eiV ton aiwna tou aiwnoV

4. mneian epoihsato twn qaumasiwn autou elehmwn kai oiktirmwn o kurioV

5. trofhn edwken toiV foboumenoiV auton mnhsqhsetai eiV ton aiwna diaqhkhV autou

6. iscun ergwn autou anhggeilen tw law autou tou dounai autoiV klhronomian eqnwn

7. erga ceirwn autou alhqeia kai krisiV pistai pasai ai entolai autou

8. esthrigmenai eiV ton aiwna tou aiwnoV pepoihmenai en alhqeia kai euquthti

9. lutrwsin apesteilen tw law autou eneteilato eiV ton aiwna diaqhkhn autou agion kai foberon to onoma autou

10. arch sofiaV foboV kuriou sunesiV agaqh pasi toiV poiousin authn h ainesiV autou menei eiV ton aiwna tou aiwnoVLivros sugeridos


“Resigna-te a ser neste momento uma pequena abelha. E enquanto esperas ser uma grande abelha, ágil, hábil, capaz de fabricar bom mel, humilha-te com muito amor perante Deus e os homens, pois Deus fala aos que se mantêm diante dele humildemente”. São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.