1. Egy derék férfit támasztott belõle, aki minden kortársának megnyerte tetszését. Mózest, az Isten s az emberek kedveltjét, akinek emlékét egyre magasztalják.

2. Dicsfénnyel övezte, akár a szenteket, és naggyá tette ellenségei rémületére.

3. Szavára véget vetett a csodajeleknek, és megdicsõítette a királyok elõtt. Megbízásaival elküldte a néphez, s megmutatta neki dicsõsége fényét.

4. Megszentelte, mivel hûséges volt és szelíd, és kiválasztotta minden ember közül.

5. Megadta neki, hogy hallhatta a szavát, és bevezette a felhõ sötétjébe. Szemtõl szembe adta neki parancsait, az élet törvényét és a bölcsességét, hogy tanítsa meg rá Jákobnak fiait, Izraelt arra, hogy mik a parancsai.

6. Egy másik szentet is felmagasztalt, Áront, Mózes testvérét, Lévi törzsébõl.

7. Örök szövetséget kötött vele, s neki adta a nép körében a papságot. Pompás öltözékkel boldoggá tette, a dicsõség köntösét adta rá.

8. Teljes díszbe öltöztette, fényes ruhákat adott neki ékességül: nadrágot, palástot és efodot,

9. amit körös-körül gránátalmák szegnek, és sok csengõ díszít, hogy csengjenek, amikor ide-oda lép, s hangjukat a templomban hallani lehessen, emlékeztetõül népe fiainak.

10. Szent ruhát aranyból, viola bíborból, és piros bíborból mûvészi hímzéssel; pajzsot a mellére az ítélkezéshez, urimot és tummimot, karmazsin szövetbõl készült drága munkát;

11. drágaköveket, bevésett jelekkel, aranyfoglalatban kõmetszõ munkáját, emlékeztetõül Izrael törzsei számára;

12. aranydiadémot fejkötõ szalagján, melybe belevésték a "Szent" feliratot, csodálatos pompa és nagyszerû munka, csupa gyönyörûség a szemnek ez a dísz.

13. Elõtte sohasem létezett ilyesmi, illetéktelenek nem is viselhetik, csak az õ fiai, és azok utódai mindörökké.

14. Az áldozatai egészen elégtek, naponta két ízben.

15. Mózes iktatta be a hivatalába, õ kente föl megszentelt olajjal. Örök szövetséget jelentett ez neki, és nemzetségének, ameddig csak áll az ég: a papi rend élén állni a szolgálatban, és az Úr nevében megáldani a népet.

16. Õt szemelte ki az összes élõ közül, hogy bemutassa az Úr áldozatát, az illat- és az emlékáldozatot, s kiengesztelõdést szerezzen a népnek.

17. A parancsait is õrá bízta, valamint a törvény elõírásait: tanítsa Jákobot bizonyságaira, s fejtse ki a törvényt Izrael népének.

18. Amikor az avatatlanok fellázadtak, s féltékenyek voltak rá a pusztában, azok, akik Dátánnal s Abirámmal tartottak, Korach bandája, tajtékzó dühvel

19. - az Úr látta és haragra gerjedt, s kiirtotta õket izzó haragjában -, csodát tett általa, s tûzvésszel mind elpusztította õket.

20. Még azzal is emelte Áron tekintélyét, hogy átengedte neki saját örökrészét: neki juttatta a termés elsõ részét, elõbb neki rendelt bõséges kenyeret.

21. Ehettek az Úrnak áldozataiból, neki adta és utódainak.

22. De a nép földjébõl nem részesedhetett, nem volt örökrésze a nép fiai közt: maga az Úr az õ része s öröksége.

23. Harmadiknak Pinchász kapott méltóságot, Eleazár fia, mivel buzgólkodott az Úr félelmében, szilárd maradt, amikor fellázadt a nép, nemes lelkülettel, s engesztelést szerzett Izrael népének.

24. Ezért a béke szövetségét kötötte vele, s a szentély és a nép vezérévé tette: neki és nemzetségének adta tulajdonul a fõpapi tisztséget egyszer s mindenkorra.

25. Dáviddal is állt fenn már ilyen szövetség, Izáj fiával Júda törzsökébõl, hogy a trónt az apa után az egyik fiú örökölje. De Áron öröksége rászáll minden utódjára.

26. Adjon Isten békességet a szívetekbe, hogy igazságosan ítélkezzetek népe fölött, az õsök erényei el ne enyésszenek, és szálljon át utódaikra hírnevük!Livros sugeridos


“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.