1. kai eipen kurioV proV mwushn

2. kai proV eleazar ton uion aarwn ton ierea anelesqe ta pureia ta calka ek mesou twn katakekaumenwn kai to pur to allotrion touto speiron ekei oti hgiasan

3. ta pureia twn amartwlwn toutwn en taiV yucaiV autwn kai poihson auta lepidaV elataV periqema tw qusiasthriw oti proshnecqhsan enanti kuriou kai hgiasqhsan kai egenonto eiV shmeion toiV uioiV israhl

4. kai elaben eleazar uioV aarwn tou ierewV ta pureia ta calka osa proshnegkan oi katakekaumenoi kai proseqhkan auta periqema tw qusiasthriw

5. mnhmosunon toiV uioiV israhl opwV an mh proselqh mhqeiV allogenhV oV ouk estin ek tou spermatoV aarwn epiqeinai qumiama enanti kuriou kai ouk estai wsper kore kai h episustasiV autou kaqa elalhsen kurioV en ceiri mwush

6. kai egoggusan oi uioi israhl th epaurion epi mwushn kai aarwn legonteV umeiV apektagkate ton laon kuriou

7. kai egeneto en tw episustrefesqai thn sunagwghn epi mwushn kai aarwn kai wrmhsan epi thn skhnhn tou marturiou kai thnde ekaluyen authn h nefelh kai wfqh h doxa kuriou

8. kai eishlqen mwushV kai aarwn kata proswpon thV skhnhV tou marturiou

9. kai elalhsen kurioV proV mwushn kai aarwn legwn

10. ekcwrhsate ek mesou thV sunagwghV tauthV kai exanalwsw autouV eiV apax kai epeson epi proswpon autwn

11. kai eipen mwushV proV aarwn labe to pureion kai epiqeV ep' auto pur apo tou qusiasthriou kai epibale ep' auto qumiama kai apenegke to tacoV eiV thn parembolhn kai exilasai peri autwn exhlqen gar orgh apo proswpou kuriou hrktai qrauein ton laon

12. kai elaben aarwn kaqaper elalhsen autw mwushV kai edramen eiV thn sunagwghn kai hdh enhrkto h qrausiV en tw law kai epebalen to qumiama kai exilasato peri tou laou

13. kai esth ana meson twn teqnhkotwn kai twn zwntwn kai ekopasen h qrausiV

14. kai egenonto oi teqnhkoteV en th qrausei tessareV kai deka ciliadeV kai eptakosioi cwriV twn teqnhkotwn eneken kore

15. kai epestreyen aarwn proV mwushn epi thn quran thV skhnhV tou marturiou kai ekopasen h qrausiV

16. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

17. lalhson toiV uioiV israhl kai labe par' autwn rabdon rabdon kat' oikouV patriwn para pantwn twn arcontwn autwn kat' oikouV patriwn autwn dwdeka rabdouV kai ekastou to onoma autou epigrayon epi thV rabdou autou

18. kai to onoma aarwn epigrayon epi thV rabdou leui estin gar rabdoV mia kata fulhn oikou patriwn autwn dwsousin

19. kai qhseiV autaV en th skhnh tou marturiou katenanti tou marturiou en oiV gnwsqhsomai soi ekei

20. kai estai o anqrwpoV on ean eklexwmai auton h rabdoV autou ekblasthsei kai perielw ap' emou ton goggusmon twn uiwn israhl a autoi gogguzousin ef' umin

21. kai elalhsen mwushV toiV uioiV israhl kai edwkan autw panteV oi arconteV autwn rabdon tw arconti tw eni rabdon kata arconta kat' oikouV patriwn autwn dwdeka rabdouV kai h rabdoV aarwn ana meson twn rabdwn autwn

22. kai apeqhken mwushV taV rabdouV enanti kuriou en th skhnh tou marturiou

23. kai egeneto th epaurion kai eishlqen mwushV kai aarwn eiV thn skhnhn tou marturiou kai idou eblasthsen h rabdoV aarwn eiV oikon leui kai exhnegken blaston kai exhnqhsen anqh kai eblasthsen karua

24. kai exhnegken mwushV pasaV taV rabdouV apo proswpou kuriou proV pantaV uiouV israhl kai eidon kai elabon ekastoV thn rabdon autou

25. kai eipen kurioV proV mwushn apoqeV thn rabdon aarwn enwpion twn marturiwn eiV diathrhsin shmeion toiV uioiV twn anhkown kai pausasqw o goggusmoV autwn ap' emou kai ou mh apoqanwsin

26. kai epoihsen mwushV kai aarwn kaqa sunetaxen kurioV tw mwush outwV epoihsan

27. kai eipan oi uioi israhl proV mwushn legonteV idou exanhlwmeqa apolwlamen paranhlwmeqa

28. paV o aptomenoV thV skhnhV kuriou apoqnhskei ewV eiV teloV apoqanwmen

“Os corações fortes e generosos não se lamentam, a não ser por grandes motivos e,ainda assim,não permitem que tais motivos penetrem fundo no seu íntimo.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina