1. kai kthnh plhqoV hn toiV uioiV roubhn kai toiV uioiV gad plhqoV sfodra kai eidon thn cwran iazhr kai thn cwran galaad kai hn o topoV topoV kthnesin

2. kai proselqonteV oi uioi roubhn kai oi uioi gad eipan proV mwushn kai proV eleazar ton ierea kai proV touV arcontaV thV sunagwghV legonteV

3. atarwq kai daibwn kai iazhr kai nambra kai esebwn kai elealh kai sebama kai nabau kai baian

4. thn ghn hn paredwken kurioV enwpion twn uiwn israhl gh kthnotrofoV estin kai toiV paisin sou kthnh uparcei

5. kai elegon ei euromen carin enwpion sou doqhtw h gh auth toiV oiketaiV sou en katascesei kai mh diabibashV hmaV ton iordanhn

6. kai eipen mwushV toiV uioiV gad kai toiV uioiV roubhn oi adelfoi umwn poreuontai eiV polemon kai umeiV kaqhsesqe autou

7. kai ina ti diastrefete taV dianoiaV twn uiwn israhl mh diabhnai eiV thn ghn hn kurioV didwsin autoiV

8. ouc outwV epoihsan oi patereV umwn ote apesteila autouV ek kadhV barnh katanohsai thn ghn

9. kai anebhsan faragga botruoV kai katenohsan thn ghn kai apesthsan thn kardian twn uiwn israhl opwV mh eiselqwsin eiV thn ghn hn edwken kurioV autoiV

10. kai wrgisqh qumw kurioV en th hmera ekeinh kai wmosen legwn

11. ei oyontai oi anqrwpoi outoi oi anabanteV ex aiguptou apo eikosaetouV kai epanw oi epistamenoi to kakon kai to agaqon thn ghn hn wmosa tw abraam kai isaak kai iakwb ou gar sunephkolouqhsan opisw mou

12. plhn caleb uioV iefonnh o diakecwrismenoV kai ihsouV o tou nauh oti sunephkolouqhsen opisw kuriou

13. kai wrgisqh qumw kurioV epi ton israhl kai katerrombeusen autouV en th erhmw tessarakonta eth ewV exanhlwqh pasa h genea oi poiounteV ta ponhra enanti kuriou

14. idou anesthte anti twn paterwn umwn sustremma anqrwpwn amartwlwn prosqeinai eti epi ton qumon thV orghV kuriou epi israhl

15. oti apostrafhsesqe ap' autou prosqeinai eti katalipein auton en th erhmw kai anomhsete eiV olhn thn sunagwghn tauthn

16. kai proshlqon autw kai elegon epauleiV probatwn oikodomhswmen wde toiV kthnesin hmwn kai poleiV taiV aposkeuaiV hmwn

17. kai hmeiV enoplisamenoi profulakh proteroi twn uiwn israhl ewV an agagwmen autouV eiV ton eautwn topon kai katoikhsei h aposkeuh hmwn en polesin teteicismenaiV dia touV katoikountaV thn ghn

18. ou mh apostrafwmen eiV taV oikiaV hmwn ewV an katamerisqwsin oi uioi israhl ekastoV eiV thn klhronomian autou

19. kai ouketi klhronomhswmen en autoiV apo tou peran tou iordanou kai epekeina oti apecomen touV klhrouV hmwn en tw peran tou iordanou en anatolaiV

20. kai eipen proV autouV mwushV ean poihshte kata to rhma touto ean exoplishsqe enanti kuriou eiV polemon

21. kai pareleusetai umwn paV oplithV ton iordanhn enanti kuriou ewV an ektribh o ecqroV autou apo proswpou autou

22. kai katakurieuqh h gh enanti kuriou kai meta tauta apostrafhsesqe kai esesqe aqwoi enanti kuriou kai apo israhl kai estai h gh auth umin en katascesei enanti kuriou

23. ean de mh poihshte outwV amarthsesqe enanti kuriou kai gnwsesqe thn amartian umwn otan umaV katalabh ta kaka

24. kai oikodomhsete umin autoiV poleiV th aposkeuh umwn kai epauleiV toiV kthnesin umwn kai to ekporeuomenon ek tou stomatoV umwn poihsete

25. kai eipan oi uioi roubhn kai oi uioi gad proV mwushn legonteV oi paideV sou poihsousin kaqa o kurioV hmwn entelletai

26. h aposkeuh hmwn kai ai gunaikeV hmwn kai panta ta kthnh hmwn esontai en taiV polesin galaad

27. oi de paideV sou pareleusontai panteV enwplismenoi kai ektetagmenoi enanti kuriou eiV ton polemon on tropon o kurioV legei

28. kai sunesthsen autoiV mwushV eleazar ton ierea kai ihsoun uion nauh kai touV arcontaV patriwn twn fulwn israhl

29. kai eipen proV autouV mwushV ean diabwsin oi uioi roubhn kai oi uioi gad meq' umwn ton iordanhn paV enwplismenoV eiV polemon enanti kuriou kai katakurieushte thV ghV apenanti umwn kai dwsete autoiV thn ghn galaad en katascesei

30. ean de mh diabwsin enwplismenoi meq' umwn eiV ton polemon enanti kuriou kai diabibasete thn aposkeuhn autwn kai taV gunaikaV autwn kai ta kthnh autwn protera umwn eiV ghn canaan kai sugkataklhronomhqhsontaivx en umin en th gh canaan

31. kai apekriqhsan oi uioi roubhn kai oi uioi gad legonteV osa o kurioV legei toiV qerapousin autou outwV poihsomen

32. hmeiV diabhsomeqa enwplismenoi enanti kuriou eiV ghn canaan kai dwsete thn katascesin hmin en tw peran tou iordanou

33. kai edwken autoiV mwushV toiV uioiV gad kai toiV uioiV roubhn kai tw hmisei fulhV manassh uiwn iwshf thn basileian shwn basilewV amorraiwn kai thn basileian wg basilewV thV basan thn ghn kai taV poleiV sun toiV orioiV authV poleiV thV ghV kuklw

34. kai wkodomhsan oi uioi gad thn daibwn kai thn atarwq kai thn arohr

35. kai thn swfar kai thn iazhr kai uywsan autaV

36. kai thn nambran kai thn baiqaran poleiV ocuraV kai epauleiV probatwn

37. kai oi uioi roubhn wkodomhsan thn esebwn kai elealh kai kariaqaim

38. kai thn beelmewn perikekuklwmenaV kai thn sebama kai epwnomasan kata ta onomata autwn ta onomata twn polewn aV wkodomhsan

39. kai eporeuqh uioV macir uiou manassh eiV galaad kai elaben authn kai apwlesen ton amorraion ton katoikounta en auth

40. kai edwken mwushV thn galaad tw macir uiw manassh kai katwkhsen ekei

41. kai iair o tou manassh eporeuqh kai elaben taV epauleiV autwn kai epwnomasen autaV epauleiV iair

42. kai nabau eporeuqh kai elaben thn kanaaq kai taV kwmaV authV kai epwnomasen autaV nabwq ek tou onomatoV autou

“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina