1. kai en tw ogdow kai triakostw etei thV basileiaV asa anebh baasa basileuV israhl epi ioudan kai wkodomhsen thn rama tou mh dounai exodon kai eisodon tw asa basilei iouda

2. kai elaben asa crusion kai argurion ek qhsaurwn oikou kuriou kai oikou tou basilewV kai apesteilen proV ton uion tou ader basilewV suriaV ton katoikounta en damaskw legwn

3. diaqou diaqhkhn ana meson emou kai sou kai ana meson tou patroV mou kai ana meson tou patroV sou idou apestalka soi crusion kai argurion deuro kai diaskedason ap' emou ton baasa basilea israhl kai apelqetw ap' emou

4. kai hkousen uioV ader tou basilewV asa kai apesteilen touV arcontaV thV dunamewV autou epi taV poleiV israhl kai epataxen thn iwn kai thn dan kai thn abelmain kai pasaV taV pericwrouV nefqali

5. kai egeneto en tw akousai baasa apelipen tou mhketi oikodomein thn rama kai katepausen to ergon autou

6. kai asa o basileuV elaben panta ton ioudan kai elaben touV liqouV thV rama kai ta xula authV a wkodomhsen baasa kai wkodomhsen en autoiV thn gabae kai thn masfa

7. kai en tw kairw ekeinw hlqen anani o profhthV proV asa basilea iouda kai eipen autw en tw pepoiqenai se epi basilea suriaV kai mh pepoiqenai se epi kurion qeon sou dia touto eswqh dunamiV suriaV apo thV ceiroV sou

8. ouc oi aiqiopeV kai libueV hsan eiV dunamin pollhn eiV qarsoV eiV ippeiV eiV plhqoV sfodra kai en tw pepoiqenai se epi kurion paredwken eiV taV ceiraV sou

9. oti oi ofqalmoi kuriou epiblepousin en pash th gh katiscusai en pash kardia plhrei proV auton hgnohkaV epi toutw apo tou nun estai meta sou polemoV

10. kai equmwqh asa tw profhth kai pareqeto auton eiV fulakhn oti wrgisqh epi toutw kai elumhnato asa en tw law en tw kairw ekeinw

11. kai idou oi logoi asa oi prwtoi kai oi escatoi gegrammenoi en bibliw basilewn iouda kai israhl

12. kai emalakisqh asa en tw enatw kai triakostw etei thV basileiaV autou touV podaV ewV sfodra emalakisqh kai en th malakia autou ouk ezhthsen kurion alla touV iatrouV

13. kai ekoimhqh asa meta twn paterwn autou kai eteleuthsen en tw enatw kai triakostw etei thV basileiaV autou

14. kai eqayan auton en tw mnhmati w wruxen eautw en polei dauid kai ekoimisan auton epi thV klinhV kai eplhsan arwmatwn kai genh murwn mureywn kai epoihsan autw ekforan megalhn ewV sfodra

“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina