1. kai egeneto ote hkousan ta eqnh kukloqen oti wkodomhqh to qusiasthrion kai enekainisqh to agiasma wV to proteron kai wrgisqhsan sfodra

2. kai ebouleusanto tou arai to genoV iakwb touV ontaV en mesw autwn kai hrxanto tou qanatoun en tw law kai exairein

3. kai epolemei ioudaV proV touV uiouV hsau en th idoumaia thn akrabatthnhn oti periekaqhnto ton israhl kai epataxen autouV plhghn megalhn kai sunesteilen autouV kai elaben ta skula autwn

4. kai emnhsqh thV kakiaV uiwn baian oi hsan tw law eiV pagida kai skandalon en tw enedreuein autouV en taiV odoiV

5. kai sunekleisqhsan up' autou eiV touV purgouV kai parenebalen ep' autouV kai aneqematisen autouV kai enepurise touV purgouV authV en puri sun pasin toiV enousin

6. kai dieperasen epi touV uiouV ammwn kai euren ceira krataian kai laon polun kai timoqeon hgoumenon autwn

7. kai sunhyen proV autouV polemouV pollouV kai sunetribhsan pro proswpou autou kai epataxen autouV

8. kai prokatelabeto thn iazhr kai taV qugateraV authV kai anestreyen eiV thn ioudaian

9. kai episunhcqhsan ta eqnh ta en th galaad epi ton israhl touV ontaV epi toiV orioiV autwn tou exarai autouV kai efugon eiV daqema to ocurwma

10. kai apesteilan grammata proV ioudan kai touV adelfouV autou legonteV episunhgmena estin ef' hmaV ta eqnh kuklw hmwn tou exarai hmaV

11. kai etoimazontai elqein kai prokatalabesqai to ocurwma eiV o katefugomen kai timoqeoV hgeitai thV dunamewV autwn

12. nun oun elqwn exelou hmaV ek ceiroV autwn oti peptwken ex hmwn plhqoV

13. kai panteV oi adelfoi hmwn oi onteV en toiV toubiou teqanatwntai kai hcmalwtikasin taV gunaikaV autwn kai ta tekna kai thn aposkeuhn kai apwlesan ekei wsei mian ciliarcian andrwn

14. eti ai epistolai anegignwskonto kai idou aggeloi eteroi paregenonto ek thV galilaiaV dierrhcoteV ta imatia apaggellonteV kata ta rhmata tauta

15. legonteV episunhcqai ep' autouV ek ptolemaidoV kai turou kai sidwnoV kai pasan galilaian allofulwn tou exanalwsai hmaV

16. wV de hkousen ioudaV kai o laoV touV logouV toutouV episunhcqh ekklhsia megalh bouleusasqai ti poihswsin toiV adelfoiV autwn toiV ousin en qliyei kai polemoumenoiV up' autwn

17. kai eipen ioudaV simwni tw adelfw autou epilexon seautw andraV kai poreuou kai rusai touV adelfouV sou touV en th galilaia egw de kai iwnaqan o adelfoV mou poreusomeqa eiV thn galaaditin

18. kai katelipen iwshpon ton tou zacariou kai azarian hgoumenon tou laou meta twn epiloipwn thV dunamewV en th ioudaia eiV thrhsin

19. kai eneteilato autoiV legwn prosthte tou laou toutou kai mh sunayhte polemon proV ta eqnh ewV tou epistreyai hmaV

20. kai emerisqhsan simwni andreV triscilioi tou poreuqhnai eiV thn galilaian iouda de andreV oktakiscilioi eiV thn galaaditin

21. kai eporeuqh simwn eiV thn galilaian kai sunhyen polemouV pollouV proV ta eqnh kai sunetribh ta eqnh apo proswpou autou

22. kai ediwxen autouV ewV thV pulhV ptolemaidoV kai epeson ek twn eqnwn eiV trisciliouV andraV kai elaben ta skula autwn

23. kai parelaben touV ek thV galilaiaV kai en arbattoiV sun taiV gunaixin kai toiV teknoiV kai panta osa hn autoiV kai hgagen eiV thn ioudaian met' eufrosunhV megalhV

24. kai ioudaV o makkabaioV kai iwnaqan o adelfoV autou diebhsan ton iordanhn kai eporeuqhsan odon triwn hmerwn en th erhmw

25. kai sunhnthsan toiV nabataioiV kai aphnthsan autoiV eirhnikwV kai dihghsanto autoiV panta ta sumbanta toiV adelfoiV autwn en th galaaditidi

26. kai oti polloi ex autwn suneilhmmenoi eisin eiV bosorra kai bosor en alemoiV casfw maked kai karnain pasai ai poleiV autai ocurai kai megalai

27. kai en taiV loipaiV polesin thV galaaditidoV eisin suneilhmmenoi eiV aurion tassontai parembalein epi ta ocurwmata kai katalabesqai kai exarai pantaV toutouV en hmera mia

28. kai apestreyen ioudaV kai h parembolh autou odon eiV thn erhmon bosorra afnw kai katelabeto thn polin kai apekteine pan arsenikon en stomati romfaiaV kai elaben panta ta skula autwn kai eneprhsen authn puri

29. kai aphren ekeiqen nuktoV kai eporeuonto ewV epi to ocurwma

30. kai egeneto ewqinh hran touV ofqalmouV autwn kai idou laoV poluV ou ouk hn ariqmoV aironteV klimakaV kai mhcanaV katalabesqai to ocurwma kai epolemoun autouV

31. kai eiden ioudaV oti hrktai o polemoV kai h kraugh thV polewV anebh ewV ouranou salpigxin kai kraugh megalh

32. kai eipen toiV andrasin thV dunamewV polemhsate shmeron uper twn adelfwn hmwn

33. kai exhlqen en trisin arcaiV exopisqen autwn kai esalpisan taiV salpigxin kai ebohsan en proseuch

34. kai epegnw h parembolh timoqeou oti makkabaioV estin kai efugon apo proswpou autou kai epataxen autouV plhghn megalhn kai epeson ex autwn en ekeinh th hmera eiV oktakisciliouV andraV

35. kai apeklinen eiV alema kai epolemhsen authn kai katelabeto authn kai apekteinen pan arsenikon authV kai elaben ta skula authV kai eneprhsen authn en puri

36. ekeiqen aphren kai prokatelabeto thn casfw maked kai bosor kai taV loipaV poleiV thV galaaditidoV

37. meta de ta rhmata tauta sunhgagen timoqeoV parembolhn allhn kai parenebalen kata proswpon rafwn ek peran tou ceimarrou

38. kai apesteilen ioudaV kataskopeusai thn parembolhn kai aphggeilan autw legonteV episunhgmena eisin proV auton panta ta eqnh ta kuklw hmwn dunamiV pollh sfodra

39. kai arabaV memisqwntai eiV bohqeian autoiV kai paremballousin peran tou ceimarrou etoimoi tou elqein epi se eiV polemon kai eporeuqh ioudaV eiV sunanthsin autwn

40. kai eipen timoqeoV toiV arcousin thV dunamewV autou en tw eggizein ioudan kai thn parembolhn autou epi ton ceimarroun tou udatoV ean diabh proV hmaV proteroV ou dunhsomeqa uposthnai auton oti dunamenoV dunhsetai proV hmaV

41. ean de deilanqh kai parembalh peran tou potamou diaperasomen proV auton kai dunhsomeqa proV auton

42. wV de hggisen ioudaV epi ton ceimarroun tou udatoV esthsen touV grammateiV tou laou epi tou ceimarrou kai eneteilato autoiV legwn mh afhte panta anqrwpon parembalein alla ercesqwsan panteV eiV ton polemon

43. kai dieperasen ep' autouV proteroV kai paV o laoV opisqen autou kai sunetribhsan pro proswpou autwn panta ta eqnh kai erriyan ta opla autwn kai efugon eiV to temenoV karnain

44. kai prokatelabonto thn polin kai to temenoV enepurisan en puri sun pasin toiV en autw kai etropwqh karnain kai ouk hdunanto eti uposthnai kata proswpon ioudou

45. kai sunhgagen ioudaV panta israhl touV en th galaaditidi apo mikrou ewV megalou kai taV gunaikaV autwn kai ta tekna autwn kai thn aposkeuhn parembolhn megalhn sfodra elqein eiV ghn iouda

46. kai hlqon ewV efrwn kai auth poliV megalh epi thV odou ocura sfodra ouk hn ekklinai ap' authV dexian h aristeran all' h dia mesou authV poreuesqai

47. kai apekleisan autouV oi ek thV polewV kai enefraxan taV pulaV liqoiV

48. kai apesteilen proV autouV ioudaV logoiV eirhnikoiV legwn dieleusomeqa dia thV ghV sou tou apelqein eiV thn ghn hmwn kai oudeiV kakopoihsei umaV plhn toiV posin pareleusomeqa kai ouk hboulonto anoixai autw

49. kai epetaxen ioudaV khruxai en th parembolh tou parembalein ekaston en w estin topw

50. kai parenebalon oi andreV thV dunamewV kai epolemhsen thn polin olhn thn hmeran ekeinhn kai olhn thn nukta kai paredoqh h poliV en ceiri autou

51. kai apwlesen pan arsenikon en stomati romfaiaV kai exerrizwsen authn kai elaben ta skula authV kai dihlqen dia thV polewV epanw twn apektammenwn

52. kai diebhsan ton iordanhn eiV to pedion to mega kata proswpon baiqsan

53. kai hn ioudaV episunagwn touV escatizontaV kai parakalwn ton laon kata pasan thn odon ewV hlqen eiV ghn iouda

54. kai anebhsan eiV oroV siwn en eufrosunh kai cara kai proshgagon olokautwmata oti ouk epesen ex autwn ouqeiV ewV tou epistreyai en eirhnh

55. kai en taiV hmeraiV en aiV hn ioudaV kai iwnaqan en gh galaad kai simwn o adelfoV autou en th galilaia kata proswpon ptolemaidoV

56. hkousen iwshf o tou zacariou kai azariaV arconteV thV dunamewV twn andragaqiwn kai tou polemou oia epoihsan

57. kai eipon poihswmen kai autoi eautoiV onoma kai poreuqwmen polemhsai proV ta eqnh ta kuklw hmwn

58. kai parhggeilen toiV apo thV dunamewV thV met' autwn kai eporeuqhsan epi iamneian

59. kai exhlqen gorgiaV ek thV polewV kai oi andreV autou eiV sunanthsin autoiV eiV polemon

60. kai etropwqh iwshpoV kai azariaV kai ediwcqhsan ewV twn oriwn thV ioudaiaV kai epeson en th hmera ekeinh ek tou laou israhl eiV disciliouV andraV

61. kai egenhqh troph megalh en tw law oti ouk hkousan ioudou kai twn adelfwn autou oiomenoi andragaqhsai

62. autoi de ouk hsan ek tou spermatoV twn andrwn ekeinwn oiV edoqh swthria israhl dia ceiroV autwn

63. kai o anhr ioudaV kai oi adelfoi autou edoxasqhsan sfodra enanti pantoV israhl kai twn eqnwn pantwn ou hkoueto to onoma autwn

64. kai episunhgonto proV autouV eufhmounteV

65. kai exhlqen ioudaV kai oi adelfoi autou kai epolemoun touV uiouV hsau en th gh th proV noton kai epataxen thn cebrwn kai taV qugateraV authV kai kaqeilen ta ocurwmata authV kai touV purgouV authV enepurisen kukloqen

66. kai aphren tou poreuqhnai eiV ghn allofulwn kai dieporeueto thn marisan

67. en th hmera ekeinh epeson iereiV en polemw boulomenoi andragaqhsai en tw autouV exelqein eiV polemon abouleutwV

68. kai exeklinen ioudaV eiV azwton ghn allofulwn kai kaqeilen touV bwmouV autwn kai ta glupta twn qewn autwn katekausen puri kai eskuleusen ta skula twn polewn kai epestreyen eiV ghn iouda

“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina