1. kai apesteilen antiocoV uioV dhmhtriou tou basilewV epistolaV apo twn nhswn thV qalasshV simwni ierei kai eqnarch twn ioudaiwn kai panti tw eqnei

2. kai hsan periecousai ton tropon touton basileuV antiocoV simwni ierei megalw kai eqnarch kai eqnei ioudaiwn cairein

3. epei tineV loimoi katekrathsan thV basileiaV twn paterwn hmwn boulomai de antipoihsasqai thV basileiaV opwV apokatasthsw authn wV hn to proteron exenologhsa de plhqoV dunamewn kai kateskeuasa ploia polemika

4. boulomai de ekbhnai kata thn cwran opwV metelqw touV katefqarkotaV thn cwran hmwn kai touV hrhmwkotaV poleiV pollaV en th basileia mou

5. nun oun isthmi soi panta ta afemata a afhkan soi oi pro emou basileiV kai osa alla domata afhkan soi

6. kai epetreya soi poihsai komma idion nomisma th cwra sou

7. ierousalhm de kai ta agia einai eleuqera kai panta ta opla osa kateskeuasaV kai ta ocurwmata a wkodomhsaV wn krateiV menetw soi

8. kai pan ofeilhma basilikon kai ta esomena basilika apo tou nun kai eiV ton apanta cronon afiesqw soi

9. wV d' an krathswmen thV basileiaV hmwn doxasomen se kai to eqnoV sou kai to ieron doxh megalh wste faneran genesqai thn doxan umwn en pash th gh

10. etouV tetartou kai ebdomhkostou kai ekatostou exhlqen antiocoV eiV thn ghn twn paterwn autou kai sunhlqon proV auton pasai ai dunameiV wste oligouV einai sun trufwni

11. kai ediwxen auton antiocoV kai hlqen eiV dwra feugwn thn epi qalasshV

12. hdei gar oti episunhktai ep' auton ta kaka kai afhkan auton ai dunameiV

13. kai parenebalen antiocoV epi dwra kai sun autw dwdeka muriadeV andrwn polemistwn kai oktakiscilia ippoV

14. kai ekuklwsen thn polin kai ta ploia apo qalasshV sunhyan kai eqlibe thn polin apo thV ghV kai thV qalasshV kai ouk eiasen oudena ekporeuesqai oude eisporeuesqai

15. kai hlqen noumhnioV kai oi par' autou ek rwmhV econteV epistolaV toiV basileusin kai taiV cwraiV en aiV egegrapto tade

16. leukioV upatoV rwmaiwn ptolemaiw basilei cairein

17. oi presbeutai twn ioudaiwn hlqon proV hmaV filoi hmwn kai summacoi ananeoumenoi thn ex archV filian kai summacian apestalmenoi apo simwnoV tou arcierewV kai tou dhmou twn ioudaiwn

18. hnegkan de aspida crushn apo mnwn ciliwn

19. hresen oun hmin grayai toiV basileusin kai taiV cwraiV opwV mh ekzhthswsin autoiV kaka kai mh polemhswsin autouV kai taV poleiV autwn kai thn cwran autwn kai ina mh summacwsin toiV polemousin proV autouV

20. edoxen de hmin dexasqai thn aspida par' autwn

21. ei tineV oun loimoi diapefeugasin ek thV cwraV autwn proV umaV paradote autouV simwni tw arcierei opwV ekdikhsh autouV kata ton nomon autwn

22. kai tauta egrayen dhmhtriw tw basilei kai attalw kai ariaraqh kai arsakh

23. kai eiV pasaV taV cwraV kai samyamh kai spartiataiV kai eiV dhlon kai eiV mundon kai eiV sikuwna kai eiV thn karian kai eiV samon kai eiV thn pamfulian kai eiV lukian kai eiV alikarnasson kai eiV rodon kai eiV fashlida kai eiV kw kai eiV sidhn kai eiV aradon kai gortunan kai knidon kai kupron kai kurhnhn

24. to de antigrafon toutwn egrayan simwni tw arcierei

25. antiocoV de o basileuV parenebalen epi dwra en th deutera prosagwn dia pantoV auth taV ceiraV kai mhcanaV poioumenoV kai sunekleisen ton trufwna tou ekporeuesqai kai eisporeuesqai

26. kai apesteilen autw simwn disciliouV andraV eklektouV summachsai autw kai argurion kai crusion kai skeuh ikana

27. kai ouk hbouleto auta dexasqai alla hqethsen panta osa suneqeto autw to proteron kai hllotriouto autw

28. kai apesteilen proV auton aqhnobion ena twn filwn autou koinologhsomenon autw legwn umeiV katakrateite thV iopphV kai gazarwn kai thV akraV thV en ierousalhm poleiV thV basileiaV mou

29. ta oria autwn hrhmwsate kai epoihsate plhghn megalhn epi thV ghV kai ekurieusate topwn pollwn en th basileia mou

30. nun oun paradote taV poleiV aV katelabesqe kai touV forouV twn topwn wn katekurieusate ektoV twn oriwn thV ioudaiaV

31. ei de mh dote ant' autwn pentakosia talanta arguriou kai thV katafqoraV hV katefqarkate kai twn forwn twn polewn alla talanta pentakosia ei de mh paragenomenoi ekpolemhsomen umaV

32. kai hlqen aqhnobioV o filoV tou basilewV eiV ierousalhm kai eiden thn doxan simwnoV kai kulikeion meta cruswmatwn kai argurwmatwn kai parastasin ikanhn kai existato kai aphggeilen autw touV logouV tou basilewV

33. kai apokriqeiV simwn eipen autw oute ghn allotrian eilhfamen oute allotriwn kekrathkamen alla thV klhronomiaV twn paterwn hmwn upo de ecqrwn hmwn akritwV en tini kairw katekrathqh

34. hmeiV de kairon econteV antecomeqa thV klhronomiaV twn paterwn hmwn

35. peri de iopphV kai gazarwn wn aiteiV autai epoioun en tw law plhghn megalhn kai thn cwran hmwn toutwn dwsomen talanta ekaton

36. kai ouk apekriqh autw logon apestreyen de meta qumou proV ton basilea kai aphggeilen autw touV logouV toutouV kai thn doxan simwnoV kai panta osa eiden kai wrgisqh o basileuV orghn megalhn

37. trufwn de embaV eiV ploion efugen eiV orqwsian

38. kai katesthsen o basileuV ton kendebaion epistrathgon thV paraliaV kai dunameiV pezikaV kai ippikaV edwken autw

39. kai eneteilato autw paremballein kata proswpon thV ioudaiaV kai eneteilato autw oikodomhsai thn kedrwn kai ocurwsai taV pulaV kai opwV polemh ton laon o de basileuV ediwke ton trufwna

40. kai paregenhqh kendebaioV eiV iamneian kai hrxato tou ereqizein ton laon kai embateuein eiV thn ioudaian kai aicmalwtizein ton laon kai foneuein

41. kai wkodomhsen thn kedrwn kai apetaxen ekei ippeiV kai dunameiV opwV ekporeuomenoi exodeuwsin taV odouV thV ioudaiaV kaqa sunetaxen autw o basileuV

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina