1. kai parelaben gorgiaV pentakisciliouV andraV kai cilian ippon eklekthn kai aphren h parembolh nuktoV

2. wste epibalein epi thn parembolhn twn ioudaiwn kai pataxai autouV afnw kai uioi thV akraV hsan autw odhgoi

3. kai hkousen ioudaV kai aphren autoV kai oi dunatoi pataxai thn dunamin tou basilewV thn en ammaouV

4. ewV eti eskorpismenai hsan ai dunameiV apo thV parembolhV

5. kai hlqen gorgiaV eiV thn parembolhn ioudou nuktoV kai oudena euren kai ezhtei autouV en toiV oresin oti eipen feugousin outoi af' hmwn

6. kai ama hmera wfqh ioudaV en tw pediw en triscilioiV andrasin plhn kalummata kai macairaV ouk eicon wV hboulonto

7. kai eidon parembolhn eqnwn iscuran kai teqwrakismenhn kai ippon kuklousan authn kai outoi didaktoi polemou

8. kai eipen ioudaV toiV andrasin toiV met' autou mh fobeisqe to plhqoV autwn kai to ormhma autwn mh deilwqhte

9. mnhsqhte wV eswqhsan oi patereV hmwn en qalassh eruqra ote ediwken autouV faraw en dunamei

10. kai nun bohswmen eiV ouranon ei qelhsei hmaV kai mnhsqhsetai diaqhkhV paterwn kai suntriyei thn parembolhn tauthn kata proswpon hmwn shmeron

11. kai gnwsontai panta ta eqnh oti estin o lutroumenoV kai swzwn ton israhl

12. kai hran oi allofuloi touV ofqalmouV autwn kai eidon autouV ercomenouV ex enantiaV

13. kai exhlqon ek thV parembolhV eiV polemon kai esalpisan oi para ioudou

14. kai sunhyan kai sunetribhsan ta eqnh kai efugon eiV to pedion

15. oi de escatoi panteV epeson en romfaia kai ediwxan autouV ewV gazhrwn kai ewV twn pediwn thV idoumaiaV kai azwtou kai iamneiaV kai epesan ex autwn eiV andraV trisciliouV

16. kai apestreyen ioudaV kai h dunamiV apo tou diwkein opisqen autwn

17. kai eipen proV ton laon mh epiqumhshte twn skulwn oti polemoV ex enantiaV hmwn

18. kai gorgiaV kai h dunamiV en tw orei egguV hmwn alla sthte nun enantion twn ecqrwn hmwn kai polemhsate autouV kai meta tauta labete ta skula meta parrhsiaV

19. eti plhrountoV ioudou tauta meroV ti wfqh ekkupton ek tou orouV

20. kai eiden oti tetropwntai kai empurizousin thn parembolhn o gar kapnoV o qewroumenoV enefanizen to gegonoV

21. oi de tauta sunidonteV edeilwqhsan sfodra sunidonteV de kai thn ioudou parembolhn en tw pediw etoimhn eiV parataxin

22. efugon panteV eiV ghn allofulwn

23. kai ioudaV anestreyen epi thn skuleian thV parembolhV kai elabon crusion polu kai argurion kai uakinqon kai porfuran qalassian kai plouton megan

24. kai epistrafenteV umnoun kai eulogoun eiV ouranon oti kalon oti eiV ton aiwna to eleoV autou

25. kai egenhqh swthria megalh tw israhl en th hmera ekeinh

26. osoi de twn allofulwn dieswqhsan paragenhqenteV aphggeilan tw lusia panta ta sumbebhkota

27. o de akousaV sunecuqh kai hqumei oti ouc oia hqelen toiauta egegonei tw israhl kai ouc oia autw eneteilato o basileuV exebh

28. kai en tw ercomenw eniautw sunelochsen andrwn epilektwn exhkonta ciliadaV kai pentakiscilian ippon wste ekpolemhsai autouV

29. kai hlqon eiV thn idoumaian kai parenebalon en baiqsouroiV kai sunhnthsen autoiV ioudaV en deka ciliasin andrwn

30. kai eiden thn parembolhn iscuran kai proshuxato kai eipen euloghtoV ei o swthr israhl o suntriyaV to ormhma tou dunatou en ceiri tou doulou sou dauid kai paredwkaV thn parembolhn twn allofulwn eiV ceiraV iwnaqou uiou saoul kai tou airontoV ta skeuh autou

31. outwV sugkleison thn parembolhn tauthn en ceiri laou sou israhl kai aiscunqhtwsan epi th dunamei kai th ippw autwn

32. doV autoiV deilian kai thxon qrasoV iscuoV autwn kai saleuqhtwsan th suntribh autwn

33. katabale autouV romfaia agapwntwn se kai ainesatwsan se panteV oi eidoteV to onoma sou en umnoiV

34. kai suneballon allhloiV kai epeson ek thV parembolhV lusiou eiV pentakisciliouV andraV kai epeson ex enantiaV autwn

35. idwn de lusiaV thn genomenhn trophn thV autou suntaxewV thV de ioudou to gegenhmenon qarsoV kai wV etoimoi eisin h zhn h teqnhkenai gennaiwV aphren eiV antioceian kai exenologei pleonaston palin paraginesqai eiV thn ioudaian

36. eipen de ioudaV kai oi adelfoi autou idou sunetribhsan oi ecqroi hmwn anabwmen kaqarisai ta agia kai egkainisai

37. kai sunhcqh h parembolh pasa kai anebhsan eiV oroV siwn

38. kai eidon to agiasma hrhmwmenon kai to qusiasthrion bebhlwmenon kai taV quraV katakekaumenaV kai en taiV aulaiV futa pefukota wV en drumw h wV en eni twn orewn kai ta pastoforia kaqhrhmena

39. kai dierrhxan ta imatia autwn kai ekoyanto kopeton megan kai epeqento spodon

40. kai epesan epi proswpon epi thn ghn kai esalpisan taiV salpigxin twn shmasiwn kai ebohsan eiV ouranon

41. tote epetaxen ioudaV andrasin polemein touV en th akra ewV kaqarish ta agia

42. kai epelexato iereiV amwmouV qelhtaV nomou

43. kai ekaqarisan ta agia kai hran touV liqouV tou miasmou eiV topon akaqarton

44. kai ebouleusanto peri tou qusiasthriou thV olokautwsewV tou bebhlwmenou ti autw poihswsin

45. kai epesen autoiV boulh agaqh kaqelein auto mhpote genhtai autoiV eiV oneidoV oti emianan ta eqnh auto kai kaqeilon to qusiasthrion

46. kai apeqento touV liqouV en tw orei tou oikou en topw epithdeiw mecri tou paragenhqhnai profhthn tou apokriqhnai peri autwn

47. kai elabon liqouV oloklhrouV kata ton nomon kai wkodomhsan qusiasthrion kainon kata to proteron

48. kai wkodomhsan ta agia kai ta entoV tou oikou kai taV aulaV hgiasan

49. kai epoihsan skeuh agia kaina kai eishnegkan thn lucnian kai to qusiasthrion twn qumiamatwn kai thn trapezan eiV ton naon

50. kai equmiasan epi to qusiasthrion kai exhyan touV lucnouV touV epi thV lucniaV kai efainon en tw naw

51. kai epeqhkan epi thn trapezan artouV kai exepetasan ta katapetasmata kai etelesan panta ta erga a epoihsan

52. kai wrqrisan to prwi th pempth kai eikadi tou mhnoV tou enatou outoV o mhn caseleu tou ogdoou kai tessarakostou kai ekatostou etouV

53. kai anhnegkan qusian kata ton nomon epi to qusiasthrion twn olokautwmatwn to kainon o epoihsan

54. kata ton kairon kai kata thn hmeran en h ebebhlwsan auto ta eqnh en ekeinh enekainisqh en wdaiV kai kiqaraiV kai kinuraiV kai kumbaloiV

55. kai epesen paV o laoV epi proswpon kai prosekunhsan kai euloghsan eiV ouranon ton euodwsanta autoiV

56. kai epoihsan ton egkainismon tou qusiasthriou hmeraV oktw kai proshnegkan olokautwmata met' eufrosunhV kai equsan qusian swthriou kai ainesewV

57. kai katekosmhsan to kata proswpon tou naou stefanoiV crusoiV kai aspidiskaiV kai enekainisan taV pulaV kai ta pastoforia kai equrwsan auta

58. kai egenhqh eufrosunh megalh en tw law sfodra kai apestrafh oneidismoV eqnwn

59. kai esthsen ioudaV kai oi adelfoi autou kai pasa h ekklhsia israhl ina agwntai ai hmerai tou egkainismou tou qusiasthriou en toiV kairoiV autwn eniauton kat' eniauton hmeraV oktw apo thV pempthV kai eikadoV tou mhnoV caseleu met' eufrosunhV kai caraV

60. kai wkodomhsan en tw kairw ekeinw to oroV siwn kukloqen teich uyhla kai purgouV ocurouV mhpote paragenhqenta ta eqnh katapathswsin auta wV epoihsan to proteron

61. kai apetaxen ekei dunamin threin auto kai wcurwsen auto threin thn baiqsouran tou ecein ton laon ocurwma kata proswpon thV idoumaiaV

“Padre Pio disse a um filho espiritual: Trabalhe! Ele perguntou: No que devo trabalhar, Padre? Ele respondeu: Em amar sempre mais a Jesus!” São Padre Pio de Pietrelcina