1. kai en etei exhkostw kai ekatostw anebh alexandroV o tou antiocou o epifanhV kai katelabeto ptolemaida kai epedexanto auton kai ebasileusen ekei

2. kai hkousen dhmhtrioV o basileuV kai sunhgagen dunameiV pollaV sfodra kai exhlqen eiV sunanthsin autw eiV polemon

3. kai apesteilen dhmhtrioV proV iwnaqan epistolaV logoiV eirhnikoiV wste megalunai auton

4. eipen gar profqaswmen tou eirhnhn qeinai met' autwn prin h qeinai auton meta alexandrou kaq' hmwn

5. mnhsqhsetai gar pantwn twn kakwn wn sunetelesamen proV auton kai eiV touV adelfouV autou kai eiV to eqnoV

6. kai edwken autw exousian sunagagein dunameiV kai kataskeuazein opla kai einai auton summacon autou kai ta omhra ta en th akra eipen paradounai autw

7. kai hlqen iwnaqan eiV ierousalhm kai anegnw taV epistolaV eiV ta wta pantoV tou laou kai twn ek thV akraV

8. kai efobhqhsan fobon megan ote hkousan oti edwken autw o basileuV exousian sunagagein dunamin

9. kai paredwkan oi ek thV akraV iwnaqan ta omhra kai apedwken autouV toiV goneusin autwn

10. kai wkhsen iwnaqan en ierousalhm kai hrxato oikodomein kai kainizein thn polin

11. kai eipen proV touV poiountaV ta erga oikodomein ta teich kai to oroV siwn kukloqen ek liqwn tetrapodwn eiV ocurwsin kai epoihsan outwV

12. kai efugon oi allogeneiV oi onteV en toiV ocurwmasin oiV wkodomhsen bakcidhV

13. kai katelipen ekastoV ton topon autou kai aphlqen eiV thn ghn autou

14. plhn en baiqsouroiV upeleifqhsan tineV twn katalipontwn ton nomon kai ta prostagmata hn gar eiV fugadeuthrion

15. kai hkousen alexandroV o basileuV taV epaggeliaV osaV apesteilen dhmhtrioV tw iwnaqan kai dihghsanto autw touV polemouV kai taV andragaqiaV aV epoihsen autoV kai oi adelfoi autou kai touV kopouV ouV escon

16. kai eipen mh eurhsomen andra toiouton ena kai nun poihsomen auton filon kai summacon hmwn

17. kai egrayen epistolaV kai apesteilen autw kata touV logouV toutouV legwn

18. basileuV alexandroV tw adelfw iwnaqan cairein

19. akhkoamen peri sou oti anhr dunatoV iscui kai epithdeioV ei tou einai hmwn filoV

20. kai nun kaqestakamen se shmeron arcierea tou eqnouV sou kai filon basilewV kaleisqai se kai apesteilen autw porfuran kai stefanon crusoun kai fronein ta hmwn kai sunthrein filiaV proV hmaV

21. kai enedusato iwnaqan thn agian stolhn tw ebdomw mhni etouV exhkostou kai ekatostou en eorth skhnophgiaV kai sunhgagen dunameiV kai kateskeuasen opla polla

22. kai hkousen dhmhtrioV touV logouV toutouV kai eluphqh kai eipen

23. ti touto epoihsamen oti proefqaken hmaV alexandroV tou filian katalabesqai toiV ioudaioiV eiV sthrigma

24. grayw autoiV kagw logouV paraklhsewV kai uyouV kai domatwn opwV wsin sun emoi eiV bohqeian

25. kai apesteilen autoiV kata touV logouV toutouV basileuV dhmhtrioV tw eqnei twn ioudaiwn cairein

26. epei sunethrhsate taV proV hmaV sunqhkaV kai enemeinate th filia hmwn kai ou prosecwrhsate toiV ecqroiV hmwn hkousamen kai ecarhmen

27. kai nun emmeinate eti tou sunthrhsai proV hmaV pistin kai antapodwsomen umin agaqa anq' wn poieite meq' hmwn

28. kai afhsomen umin afemata polla kai dwsomen umin domata

29. kai nun apoluw umaV kai afihmi pantaV touV ioudaiouV apo twn forwn kai thV timhV tou aloV kai apo twn stefanwn

30. kai anti tou tritou thV sporaV kai anti tou hmisouV tou karpou tou xulinou tou epiballontoV moi labein afihmi apo thV shmeron kai epekeina tou labein apo ghV iouda kai apo twn triwn nomwn twn prostiqemenwn auth apo thV samaritidoV kai galilaiaV apo thV shmeron hmeraV kai eiV ton apanta cronon

31. kai ierousalhm estw agia kai afeimenh kai ta oria authV ai dekatai kai ta telh

32. afihmi kai thn exousian thV akraV thV en ierousalhm kai didwmi tw arcierei opwV an katasthsh en auth andraV ouV an autoV eklexhtai tou fulassein authn

33. kai pasan yuchn ioudaiwn thn aicmalwtisqeisan apo ghV iouda eiV pasan basileian mou afihmi eleuqeran dwrean kai panteV afietwsan touV forouV kai twn kthnwn autwn

34. kai pasai ai eortai kai ta sabbata kai noumhniai kai hmerai apodedeigmenai kai treiV hmerai pro eorthV kai treiV meta eorthn estwsan pasai hmerai ateleiaV kai afesewV pasin toiV ioudaioiV toiV ousin en th basileia mou

35. kai ouc exei exousian oudeiV prassein kai parenoclein tina autwn peri pantoV pragmatoV

36. kai prografhtwsan twn ioudaiwn eiV taV dunameiV tou basilewV eiV triakonta ciliadaV andrwn kai doqhsetai autoiV xenia wV kaqhkei pasaiV taiV dunamesin tou basilewV

37. kai katastaqhsetai ex autwn en toiV ocurwmasin tou basilewV toiV megaloiV kai ek toutwn katastaqhsontai epi creiwn thV basileiaV twn ouswn eiV pistin kai oi ep' autwn kai oi arconteV estwsan ex autwn kai poreuesqwsan toiV nomoiV autwn kaqa kai prosetaxen o basileuV en gh iouda

38. kai touV treiV nomouV touV prosteqentaV th ioudaia apo thV cwraV samareiaV prosteqhtw th ioudaia proV to logisqhnai tou genesqai uf' ena tou mh upakousai allhV exousiaV all' h tou arcierewV

39. ptolemaida kai thn proskurousan auth dedwka doma toiV agioiV toiV en ierousalhm eiV thn kaqhkousan dapanhn toiV agioiV

40. kagw didwmi kat' eniauton deka pente ciliadaV siklwn arguriou apo twn logwn tou basilewV apo twn topwn twn anhkontwn

41. kai pan to pleonazon o ouk apedidosan apo twn creiwn wV en toiV prwtoiV etesin apo tou nun dwsousin eiV ta erga tou oikou

42. kai epi toutoiV pentakisciliouV siklouV arguriou ouV elambanon apo twn creiwn tou agiou apo tou logou kat' eniauton kai tauta afietai dia to anhkein auta toiV iereusin toiV leitourgousin

43. kai osoi ean fugwsin eiV to ieron to en ierosolumoiV kai en pasin toiV orioiV autou ofeilwn basilika kai pan pragma apolelusqwsan kai panta osa estin autoiV en th basileia mou

44. kai tou oikodomhqhnai kai epikainisqhnai ta erga twn agiwn kai h dapanh doqhsetai ek tou logou tou basilewV

45. kai tou oikodomhqhnai ta teich ierousalhm kai ocurwsai kukloqen kai h dapanh doqhsetai ek tou logou tou basilewV kai tou oikodomhqhnai ta teich en th ioudaia

46. wV de hkousen iwnaqan kai o laoV touV logouV toutouV ouk episteusan autoiV oude epedexanto oti epemnhsqhsan thV kakiaV thV megalhV hV epoihsen en israhl kai eqliyen autouV sfodra

47. kai eudokhsan en alexandrw oti autoV egeneto autoiV archgoV logwn eirhnikwn kai sunemacoun autw pasaV taV hmeraV

48. kai sunhgagen alexandroV o basileuV dunameiV megalaV kai parenebalen ex enantiaV dhmhtriou

49. kai sunhyan polemon oi duo basileiV kai efugen h parembolh dhmhtriou kai ediwxen auton o alexandroV kai iscusen ep' autouV

50. kai esterewsen ton polemon sfodra ewV edu o hlioV kai epesen o dhmhtrioV en th hmera ekeinh

51. kai apesteilen alexandroV proV ptolemaion basilea aiguptou presbeiV kata touV logouV toutouV legwn

52. epei anestreya eiV thn basileian mou kai enekaqisa epi qronou paterwn mou kai ekrathsa thV archV kai sunetriya ton dhmhtrion kai epekrathsa thV cwraV hmwn

53. kai sunhya proV auton machn kai sunetribh autoV kai h parembolh autou uf' hmwn kai ekaqisamen epi qronou basileiaV autou

54. kai nun sthswmen proV autouV filian kai nun doV moi thn qugatera sou eiV gunaika kai epigambreusw soi kai dwsw soi domata kai auth axia sou

55. kai apekriqh ptolemaioV o basileuV legwn agaqh hmera en h epestreyaV eiV ghn paterwn sou kai ekaqisaV epi qronou basileiaV autwn

56. kai nun poihsw soi a egrayaV alla apanthson eiV ptolemaida opwV idwmen allhlouV kai epigambreusw soi kaqwV eirhkaV

57. kai exhlqen ptolemaioV ex aiguptou autoV kai kleopatra h qugathr autou kai hlqen eiV ptolemaida etouV deuterou kai exhkostou kai ekatostou

58. kai aphnthsen autw alexandroV o basileuV kai exedeto autw kleopatran thn qugatera autou kai epoihsen ton gamon authV en ptolemaidi kaqwV oi basileiV en doxh megalh

59. kai egrayen alexandroV o basileuV iwnaqh elqein eiV sunanthsin autw

60. kai eporeuqh meta doxhV eiV ptolemaida kai aphnthsen toiV dusin basileusi kai edwken autoiV argurion kai crusion kai toiV filoiV autwn kai domata polla kai euren carin enwpion autwn

61. kai episunhcqhsan ep' auton andreV loimoi ex israhl andreV paranomoi entucein kat' autou kai ou prosescen autoiV o basileuV

62. kai prosetaxen o basileuV kai exedusan iwnaqan ta imatia autou kai enedusan auton porfuran kai epoihsan outwV

63. kai ekaqisen auton o basileuV met' autou kai eipen toiV arcousin autou exelqate met' autou eiV meson thV polewV kai khruxate tou mhdena entugcanein kat' autou peri mhdenoV pragmatoV kai mhdeiV autw parenocleitw peri pantoV logou

64. kai egeneto wV eidon oi entugcanonteV thn doxan autou kaqwV ekhruxen kai peribeblhmenon auton porfuran kai efugon panteV

65. kai edoxasen auton o basileuV kai egrayen auton twn prwtwn filwn kai eqeto auton strathgon kai meridarchn

66. kai epestreyen iwnaqan eiV ierousalhm met' eirhnhV kai eufrosunhV

67. kai en etei pemptw kai exhkostw kai ekatostw hlqen dhmhtrioV uioV dhmhtriou ek krhthV eiV thn ghn twn paterwn autou

68. kai hkousen alexandroV o basileuV kai eluphqh sfodra kai upestreyen eiV antioceian

69. kai katesthsen dhmhtrioV apollwnion ton onta epi koilhV suriaV kai sunhgagen dunamin megalhn kai parenebalen epi iamneian kai apesteilen proV iwnaqan ton arcierea legwn

70. su monwtatoV epairh ef' hmaV egw de egenhqhn eiV katagelwta kai eiV oneidismon dia se kai dia ti su exousiazh ef' hmaV en toiV oresi

71. nun oun ei pepoiqaV epi taiV dunamesin sou katabhqi proV hmaV eiV to pedion kai sugkriqwmen eautoiV ekei oti met' emou estin dunamiV twn polewn

72. erwthson kai maqe tiV eimi kai oi loipoi oi bohqounteV hmin kai legousin ouk estin umin stasiV podoV kata proswpon hmwn oti diV etropwqhsan oi patereV sou en th gh autwn

73. kai nun ou dunhsh uposthnai thn ippon kai dunamin toiauthn en tw pediw opou ouk estin liqoV oude koclax oude topoV tou fugein

74. wV de hkousen iwnaqan twn logwn apollwniou ekinhqh th dianoia kai epelexen deka ciliadaV andrwn kai exhlqen ex ierousalhm kai sunhnthsen autw simwn o adelfoV autou epi bohqeian autw

75. kai parenebalen epi iopphn kai apekleisan authn oi ek thV polewV oti froura apollwniou en iopph kai epolemhsan authn

76. kai fobhqenteV hnoixan oi ek thV polewV kai ekurieusen iwnaqan iopphV

77. kai hkousen apollwnioV kai parenebalen triscilian ippon kai dunamin pollhn kai eporeuqh eiV azwton wV diodeuwn kai ama prohgen eiV to pedion dia to ecein auton plhqoV ippou kai pepoiqenai ep' auth

78. kai katediwxen opisw autou eiV azwton kai sunhyan ai parembolai eiV polemon

79. kai apelipen apollwnioV cilian ippon kruptwV katopisqen autwn

80. kai egnw iwnaqan oti estin enedron katopisqen autou kai ekuklwsan autou thn parembolhn kai exetinaxan taV scizaV eiV ton laon ek prwiqen ewV deilhV

81. o de laoV eisthkei kaqwV epetaxen iwnaqan kai ekopiasan oi ippoi autwn

82. kai eilkusen simwn thn dunamin autou kai sunhyen proV thn falagga h gar ippoV exeluqh kai sunetribhsan up' autou kai efugon

83. kai h ippoV eskorpisqh en tw pediw kai efugon eiV azwton kai eishlqon eiV bhqdagwn to eidwlion autwn tou swqhnai

84. kai enepurisen iwnaqan thn azwton kai taV poleiV taV kuklw authV kai elaben ta skula autwn kai to ieron dagwn kai touV sumfugontaV eiV auto enepurisen puri

85. kai egenonto oi peptwkoteV macaira sun toiV empurisqeisin eiV andraV oktakisciliouV

86. kai aphren ekeiqen iwnaqan kai parenebalen epi askalwna kai exhlqon oi ek thV polewV eiV sunanthsin autw en doxh megalh

87. kai epestreyen iwnaqan eiV ierousalhm sun toiV par' autou econteV skula polla

88. kai egeneto wV hkousen alexandroV o basileuV touV logouV toutouV kai proseqeto eti doxasai ton iwnaqan

89. kai apesteilen autw porphn crushn wV eqoV estin didosqai toiV suggenesin twn basilewn kai edwken autw thn akkarwn kai panta ta oria authV eiV klhrodosian

“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina