1. oqen adelfoi agioi klhsewV epouraniou metocoi katanohsate ton apostolon kai arcierea thV omologiaV hmwn criston ihsoun

2. piston onta tw poihsanti auton wV kai mwshV en olw tw oikw autou

3. pleionoV gar doxhV outoV para mwshn hxiwtai kaq oson pleiona timhn ecei tou oikou o kataskeuasaV auton

4. paV gar oikoV kataskeuazetai upo tinoV o de ta panta kataskeuasaV qeoV

5. kai mwshV men pistoV en olw tw oikw autou wV qerapwn eiV marturion twn lalhqhsomenwn

6. cristoV de wV uioV epi ton oikon autou ou oikoV esmen hmeiV eanper thn parrhsian kai to kauchma thV elpidoV mecri telouV bebaian katascwmen

7. dio kaqwV legei to pneuma to agion shmeron ean thV fwnhV autou akoushte

8. mh sklhrunhte taV kardiaV umwn wV en tw parapikrasmw kata thn hmeran tou peirasmou en th erhmw

9. ou epeirasan me oi patereV umwn edokimasan me kai eidon ta erga mou tessarakonta eth

10. dio proswcqisa th genea ekeinh kai eipon aei planwntai th kardia autoi de ouk egnwsan taV odouV mou

11. wV wmosa en th orgh mou ei eiseleusontai eiV thn katapausin mou

12. blepete adelfoi mhpote estai en tini umwn kardia ponhra apistiaV en tw aposthnai apo qeou zwntoV

13. alla parakaleite eautouV kaq ekasthn hmeran acriV ou to shmeron kaleitai ina mh sklhrunqh tiV ex umwn apath thV amartiaV

14. metocoi gar gegonamen tou cristou eanper thn archn thV upostasewV mecri telouV bebaian katascwmen

15. en tw legesqai shmeron ean thV fwnhV autou akoushte mh sklhrunhte taV kardiaV umwn wV en tw parapikrasmw

16. tineV gar akousanteV parepikranan all ou panteV oi exelqonteV ex aiguptou dia mwsewV

17. tisin de proswcqisen tessarakonta eth ouci toiV amarthsasin wn ta kwla epesen en th erhmw

18. tisin de wmosen mh eiseleusesqai eiV thn katapausin autou ei mh toiV apeiqhsasin

19. kai blepomen oti ouk hdunhqhsan eiselqein di apistian

“A natureza humana também quer a sua parte. Até Maria, Mãe de Jesus, que sabia que por meio de Sua morte a humanidade seria redimida, chorou e sofreu – e como sofreu!” São Padre Pio de Pietrelcina