1. gunaikoV agaqhV makarioV o anhr kai ariqmoV twn hmerwn autou diplasioV

2. gunh andreia eufrainei ton andra authV kai ta eth autou plhrwsei en eirhnh

3. gunh agaqh meriV agaqh en meridi foboumenwn kurion doqhsetai

4. plousiou de kai ptwcou kardia agaqh en panti kairw proswpon ilaron

5. apo triwn eulabhqh h kardia mou kai epi tw tetartw proswpw edehqhn diabolhn polewV kai ekklhsian oclou kai katayeusmon uper qanaton panta mocqhra

6. algoV kardiaV kai penqoV gunh antizhloV epi gunaiki kai mastix glwsshV pasin epikoinwnousa

7. boozugion saleuomenon gunh ponhra o kratwn authV wV o drassomenoV skorpiou

8. orgh megalh gunh mequsoV kai aschmosunhn authV ou sugkaluyei

9. porneia gunaikoV en metewrismoiV ofqalmwn kai en toiV blefaroiV authV gnwsqhsetai

10. epi qugatri adiatreptw sterewson fulakhn ina mh eurousa anesin eauth crhshtai

11. opisw anaidouV ofqalmou fulaxai kai mh qaumashV ean eiV se plhmmelhsh

12. wV diywn odoiporoV to stoma anoixei kai apo pantoV udatoV tou sunegguV pietai katenanti pantoV passalou kaqhsetai kai enanti belouV anoixei faretran

13. cariV gunaikoV teryei ton andra authV kai ta osta autou pianei h episthmh authV

14. dosiV kuriou gunh sighra kai ouk estin antallagma pepaideumenhV yuchV

15. cariV epi cariti gunh aiscunthra kai ouk estin staqmoV paV axioV egkratouV yuchV

16. hlioV anatellwn en uyistoiV kuriou kai kalloV agaqhV gunaikoV en kosmw oikiaV authV

17. lucnoV eklampwn epi lucniaV agiaV kai kalloV proswpou epi hlikia stasimh

18. stuloi cruseoi epi basewV arguraV kai podeV wraioi epi sternoiV eustaqouV

28. epi dusi leluphtai h kardia mou kai epi tw tritw qumoV moi ephlqen anhr polemisthV usterwn di' endeian kai andreV sunetoi ean skubalisqwsin epanagwn apo dikaiosunhV epi amartian o kurioV etoimasei eiV romfaian auton

29. moliV exeleitai emporoV apo plhmmeleiaV kai ou dikaiwqhsetai kaphloV apo amartiaV

“É loucura fixar o olhar no que rapidamente passa”. São Padre Pio de Pietrelcina