1. aposteilon ton arton sou epi proswpon tou udatoV oti en plhqei twn hmerwn eurhseiV auton

2. doV merida toiV epta kai ge toiV oktw oti ou ginwskeiV ti estai ponhron epi thn ghn

3. ean plhrwqwsin ta nefh uetou epi thn ghn ekceousin kai ean pesh xulon en tw notw kai ean en tw borra topw ou peseitai to xulon ekei estai

4. thrwn anemon ou sperei kai blepwn en taiV nefelaiV ou qerisei

5. en oiV ouk estin ginwskwn tiV h odoV tou pneumatoV wV osta en gastri thV kuoforoushV outwV ou gnwsh ta poihmata tou qeou osa poihsei sun ta panta

6. en prwia speiron to sperma sou kai eiV esperan mh afetw h ceir sou oti ou ginwskeiV poion stoichsei h touto h touto kai ean ta duo epi to auto agaqa

7. kai gluku to fwV kai agaqon toiV ofqalmoiV tou blepein sun ton hlion

8. oti kai ean eth polla zhsetai o anqrwpoV en pasin autoiV eufranqhsetai kai mnhsqhsetai taV hmeraV tou skotouV oti pollai esontai pan to ercomenon mataiothV

9. eufrainou neaniske en neothti sou kai agaqunatw se h kardia sou en hmeraiV neothtoV sou kai peripatei en odoiV kardiaV sou kai en orasei ofqalmwn sou kai gnwqi oti epi pasi toutoiV axei se o qeoV en krisei

10. kai aposthson qumon apo kardiaV sou kai paragage ponhrian apo sarkoV sou oti h neothV kai h anoia mataiothV

“O grau sublime da humildade é não só reconhecer a abnegação, mas amá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina