Znaleziono 157 Wyniki dla: mhde

 • kai egeneto hnika exhgagon autouV exw kai eipan swzwn swze thn seautou yuchn mh peribleyhV eiV ta opisw mhde sthV en pash th pericwrw eiV to oroV swzou mhpote sumparalhmfqhV (Gênesis 19, 17)

 • nun oun omoson moi ton qeon mh adikhsein me mhde to sperma mou mhde to onoma mou alla kata thn dikaiosunhn hn epoihsa meta sou poihseiV met' emou kai th gh h su parwkhsaV en auth (Gênesis 21, 23)

 • kai eipen mh epibalhV thn ceira sou epi to paidarion mhde poihshV autw mhden nun gar egnwn oti fobh ton qeon su kai ouk efeisw tou uiou sou tou agaphtou di' eme (Gênesis 22, 12)

 • ean te gar egw mh diabw proV se mhde su diabhV proV me ton bounon touton kai thn sthlhn tauthn epi kakia (Gênesis 31, 52)

 • nun oun mh lupeisqe mhde sklhron umin fanhtw oti apedosqe me wde eiV gar zwhn apesteilen me o qeoV emprosqen umwn (Gênesis 45, 5)

 • apekriqh de mwushV kai eipen ean oun mh pisteuswsin moi mhde eisakouswsin thV fwnhV mou erousin gar oti ouk wptai soi o qeoV ti erw proV autouV (Êxodo 4, 1)

 • ean de mh pisteuswsin soi mhde eisakouswsin thV fwnhV tou shmeiou tou prwtou pisteusousin soi thV fwnhV tou shmeiou tou escatou (Êxodo 4, 8)

 • kai estai ean mh pisteuswsin soi toiV dusi shmeioiV toutoiV mhde eisakouswsin thV fwnhV sou lhmyh apo tou udatoV tou potamou kai ekceeiV epi to xhron kai estai to udwr o ean labhV apo tou potamou aima epi tou xhrou (Êxodo 4, 9)

 • kai mhdeiV anabhtw meta sou mhde ofqhtw en panti tw orei kai ta probata kai ai boeV mh nemesqwsan plhsion tou orouV ekeinou (Êxodo 34, 3)

 • ean de leghte ti fagomeqa en tw etei tw ebdomw toutw ean mh speirwmen mhde sunagagwmen ta genhmata hmwn (Levítico 25, 20)

 • ean de mh upakoushte mou mhde poihshte ta prostagmata mou tauta (Levítico 26, 14)

 • idete paradedwken umin kurioV o qeoV umwn pro proswpou umwn thn ghn anabanteV klhronomhsate on tropon eipen kurioV o qeoV twn paterwn umwn umin mh fobeisqe mhde deiliashte (Deuteronômio 1, 21)


“Devemos odiar os nossos pecados, visto que o amor ao Senhor significa paz”. São Padre Pio de Pietrelcina