Znaleziono 703 Wyniki dla: kurie

 • kai eipen tw patri authV mh barewV fere kurie ou dunamai anasthnai enwpion sou oti to kat' eqismon twn gunaikwn moi estin hreunhsen de laban en olw tw oikw kai ouc euren ta eidwla (Gênesis 31, 35)

 • eipen de iakwb o qeoV tou patroV mou abraam kai o qeoV tou patroV mou isaak kurie o eipaV moi apotrece eiV thn ghn thV genesewV sou kai eu se poihsw (Gênesis 32, 10)

 • kai eipen ti tauta soi estin pasai ai parembolai autai aiV aphnthka o de eipen ina eurh o paiV sou carin enantion sou kurie (Gênesis 33, 8)

 • eipen de hsau kataleiyw meta sou apo tou laou tou met' emou o de eipen ina ti touto ikanon oti euron carin enantion sou kurie (Gênesis 33, 15)

 • oi de eipan ouci kurie oi paideV sou hlqomen priasqai brwmata (Gênesis 42, 10)

 • legonteV deomeqa kurie katebhmen thn archn priasqai brwmata (Gênesis 43, 20)

 • eggisaV de autw ioudaV eipen deomai kurie lalhsatw o paiV sou rhma enantion sou kai mh qumwqhV tw paidi sou oti su ei meta faraw (Gênesis 44, 18)

 • kurie su hrwthsaV touV paidaV sou legwn ei ecete patera h adelfon (Gênesis 44, 19)

 • eipen de mwushV proV kurion deomai kurie ouc ikanoV eimi pro thV ecqeV oude pro thV trithV hmeraV oude af' ou hrxw lalein tw qeraponti sou iscnofwnoV kai braduglwssoV egw eimi (Êxodo 4, 10)

 • kai eipen mwushV deomai kurie proceirisai dunamenon allon on aposteleiV (Êxodo 4, 13)

 • epestreyen de mwushV proV kurion kai eipen kurie dia ti ekakwsaV ton laon touton kai ina ti apestalkaV me (Êxodo 5, 22)

 • h dexia sou kurie dedoxastai en iscui h dexia sou ceir kurie eqrausen ecqrouV (Êxodo 15, 6)


“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina